Przejdź do menu Przejdź do treści

Centrum Badań nad Kulturą i Edukacją Regionalną (CBKER)

Centrum Badań nad Kulturą i Edukacją Regionalną (CBKER) jest centrum badawczo-dydaktycznym w rozumieniu Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 17.04.2019 r., § 49. Jednostka ta została włączona w strukturę organizacyjną Instytutu Filologii Polskiej Zarządzeniem Nr-R/Z.0291-116/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

CBKER powstało z inicjatywy członków Pracowni Edukacji Regionalnej, działającej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku 2006 do 2019. Nowo powołana jednostka  kontynuuje i poszerza zakres działań tej Pracowni. Główne cele CBKER to:

– rozpoznawanie dziedzictwa i potencjału kulturowego regionu;

– prowadzenie badań nad polonistyczną edukacją regionalną w szkołach podstawowych oraz średnich;

– upowszechnianie wyników refleksji naukowej i badań nad tą problematyką,

– propagowanie wiedzy o kulturze i edukacji regionalnej, ich znaczeniu dla kształtowania poczucia tożsamości (regionalnej, narodowej, europejskiej), wyzwalania autentycznego zaangażowania w życie społeczności lokalnej, postaw obywatelskich i dialogu międzykulturowego;

– kształcenie, a także doskonalenie specjalistów w zakresie realizacji nowoczesnej edukacji regionalnej w ramach języka polskiego;

– animowanie nauczycielskich działań, ukierunkowanych na kształtowanie tożsamości regionalnej uczniów.

CBKER kładzie ponadto szczególny nacisk na zapoznawanie przyszłych i czynnych zawodowo nauczycieli języka polskiego z najnowszym dorobkiem naukowym w zakresie regionalizmu, a zwłaszcza z dyskursem regionalistycznym we współczesnym literaturoznawstwie (konferencje, publikacje, prelekcje); wspólne poszukanie sposobów doskonalenia polonistycznej edukacji regionalnej z wykorzystaniem tego dorobku (warsztaty, projekty, wymiana doświadczeń). Oferta taka wypływa z opartego na rzetelnym rozpoznaniu rzeczywistości szkolnej założenia, że istnieje ogromna potrzeba zbliżenia nauki oraz praktyki kształcenia właśnie w tym zakresie.

Oprócz wyżej wymienionych kierunków pracy – badań nad kulturą regionu, doskonalenia akademickiej oraz szkolnej edukacji regionalnej – CBKER pragnie utrzymać i poszerzać współpracę z różnymi ośrodkami akademickimi, zajmującymi się problematyką regionalizmu, oraz z lokalnymi instytucjami: szkołami, stowarzyszeniami, centrami kultury dla upowszechniania i popularyzowania zarówno wiedzy o kulturze regionu, jak również nowoczesnej polonistycznej edukacji regionalnej.

Do realizacji tak postrzeganych zadań CBKER angażujemy zespół, składający się z dotychczasowych członków Pracowni Edukacji Regionalnej: prof. dr hab. Zofię Budrewicz, dr hab. prof. UP Marka Pieniążka, dr Katarzynę Pławecką, dr Marię Sienko, mgr Katarzynę Lange.

W ramach CBKER podejmujemy też stałą współpracę z badaczkami i badaczami problematyki regionalnej z naszej uczelni (z IFP, a także z innych Instytutów UP Kraków):

 • dr hab. prof. UP Danutą Łazarską,
 • dr hab. prof. UP Magdaleną Roszczynialską,
 • dr hab. prof. UP Katarzyną Wądolny-Tatar;
 • dr. hab. prof. UP Jackiem Rozmusem,
 • dr hab. prof. UP Ewą Młynarczyk,
 • dr Renatą Dźwigoł, dr Iwoną Steczko
 • dr hab. prof. UP Agnieszką Chłostą-Sikorską (Instytut Historii i Archiwistyki UP Kraków).

Do składu Rady Programowej i współpracy naukowej zaprosiliśmy – obok w/w pracowników IFP – wybitnych znawców kultury regionu i zagadnień edukacji regionalnej, uczestników naszych dotychczasowych cyklicznych konferencji regionalnych w Bukownie i jednocześnie autorów tekstów, drukowanych w serii: „Region – Edukacja – Kultura” (osiem tomów bukowieńskich, dziewiąty to plon regionalnej konferencji naukowej, zorganizowanej w roku 2009 w Skawinie):

 • prof. dr hab. Krystynę Kossakowską-Jarosz (UO)
 • prof. dr hab. Bogusława Krasnowolskiego (UJPII w Krakowie)
 • prof. dr hab. Helenę Synowiec (UŚ)
 • dr hab. Danutę Krzyżyk (UŚ)
 • prof. dr hab. Jolantę Ługowską (UWr)
 • dr hab. prof. UŁ Małgorzatę Gajak-Toczek (UŁ)
 • dr hab. prof. IJP PAN Barbarę Grabkę (PAN Kraków)
 • ks. dra hab. prof. KUL Zdzisława Kupisińskiego (KUL)
 • doc. dr Henrykę Sokołowską (kierownik Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego)
 • doc. dr  Irenę Masojć (Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego)

 

Chcemy też utrzymać i poszerzać współpracę z pracownikami różnych instytucji kulturalno-oświatowych, nauczycielami oraz regionalistami, m. in. z:

 • mgr Anetą Nielabą (Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie)
 • dr Katarzyną Ceklarz (Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec w Rabce-Zdroju)
 • dr. nauk medycznych Janem Ceklarzem (Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec w Rabce-Zdroju)
 • mgr Małgorzatą Niechaj (Muzeum Krakowa)
 • dr Katarzyną Grudzińską (Centrum Nauczania Języka Polskiego jako Obcego UP Kraków)
 • dr Mirosławem Grzegórzkiem (nauczyciel języka polskiego)
 • mgr Barbarą Kozak (nauczycielka języka polskiego)

 

Podstawowe formy aktywności Centrum w najbliższych latach

Kontynuacja organizacji regionalnych konferencji naukowych w Bukownie i serii wydawniczej: „Region – Edukacja – Kultura”

Organizacja sesji / warsztatów dla nauczycieli – dwie edycje:

pierwsza – letnia (maj, czerwiec): 2 referaty naukowe i warsztaty dla n-li;

druga – zimowa: dzielenie się doświadczeniami z realizacji edukacji regionalnej w praktyce kształcenia polonistycznego; propagowanie, testowanie różnych pomysłów/projektów metodycznych i gromadzenie materiału dla wypracowania koncepcji nowoczesnej edukacji regionalnej.

Zaplanowanie, przeprowadzenie oraz ewaluacja Międzykulturowego projektu realizowanego w Wilnie przez studentów II roku 1 stopnia studiów stacjonarnych i I/II roku studiów magisterskich w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca”.

Opracowanie podręcznika/poradnika polonistycznej edukacji regionalnej, realizowanej w warunkach globalizmu, lokalizmu, nomadyzmu.

 

 

Regulamin Centrum Badań nad Kulturą i Edukacją Regionalną (CBKER) Postanowienia ogólne

1

Centrum Badań nad Kulturą i Edukacją Regionalną, zwane dalej: „Centrum”, jest jednostką organizacyjną działającą w strukturze Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanego: dalej „Uniwersytetem Pedagogicznym” lub „Uczelnią”.

Centrum tworzy, przekształca i likwiduje Rektor.

Centrum może używać angielskiej nazwy Centre for Research on Culture and Regional Education.

Podstawę działalności Centrum stanowi Statut Uczelni oraz niniejszy Regulamin.

 

 Cele i zadania Centrum

2

Celem działania Centrum jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnych form aktywności naukowej w zakresie interdyscyplinarnych badań nad kulturą i edukacją regionalną, współpraca z systemem oświaty, instytucjami kulturalno-oświatowymi oraz prowadzenie działalności społecznej, oświatowej, a także popularyzatorskiej dotyczącej kultury i edukacji regionalnej.

Do zadań Centrum należą: prowadzenie badań nad kulturą regionu i edukacją regionalną w szkołach podstawowych, średnich oraz wyższych, upowszechnianie wyników refleksji naukowej i badań nad tą problematyką, a także podejmowanie działań dydaktycznych i społecznych, w szczególności:

prowadzenie interdyscyplinarnych badań skupionych na rozpoznawaniu dziedzictwa i potencjału kulturowego regionu oraz na wykorzystaniu tej oferty w polonistycznej edukacji regionalnej;

propagowanie wiedzy o kulturze i edukacji regionalnej, ich znaczeniu dla kształtowania tożsamości jednostkowej i wspólnotowej, postaw obywatelskich oraz dla dialogu międzykulturowego;

zapoznawanie przyszłych i czynnych nauczycieli języka polskiego z najnowszym dorobkiem naukowym w zakresie regionalizmu, m.in. z dyskursem regionalistycznym we współczesnym literaturoznawstwie;

diagnozowanie praktyki w zakresie wychowania regionalnego i poszukiwanie optymalnych modeli jego realizacji;

promowanie badań z zakresu studiów nad szkolną i pozaszkolną edukacją regionalną;

współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Pedagogicznego, z różnymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce, a także z regionalnymi instytucjami, placówkami i stowarzyszeniami kulturalno-oświatowymi w zakresie studiów nad kulturą i edukacją regionalną;

współpraca z podmiotami zewnętrznymi w ramach grantów i projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i europejskich.

Zadania, o których mowa w § 2 ust 2, realizowane będą poprzez:

prowadzenie badań naukowych;

przygotowywanie publikacji i materiałów poświęconych kulturze i edukacji regionalnej;

prowadzenie badań nad praktyką polonistycznego kształcenia regionalnego, sposobem uczestnictwa uczniów i nauczycieli w kulturze regionu, lokalnymi praktykami społeczno-artystycznymi etc.;

organizowanie i prowadzenie wykładów, seminariów, konferencji naukowych w celu upowszechniania wiedzy o kulturze regionu i nowoczesnej edukacji regionalnej;

przystosowywanie wyników najnowszych badań naukowych do potrzeb praktyki szkolnej w zakresie polonistycznej edukacji regionalnej;

realizację studenckich i nauczycielskich projektów edukacyjnych, zakładających badawcze podejście do problemów edukacji regionalnej, refleksyjną postawę wobec praktyki kształcenia oraz nabywanie i rozwijanie umiejętności jej diagnozowania i doskonalenia;

stałe monitorowanie polonistycznego kształcenia regionalnego (w szkole podstawowej, średniej, wyższej), dokonywanie jego analiz, modelowanie poprzez organizację warsztatów, kursów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli.

W celu realizacji wyznaczonych celów badawczo-dydaktycznych Centrum Badań nad Kulturą i Edukacją Regionalną będzie podejmować współpracę z regionalnymi, krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami prowadzącymi działalność naukową, badawczo-dydaktyczną, edukacyjną oraz kulturalno-oświatową.

 Struktura organizacyjna Centrum

3

Działalnością Centrum kieruje, powołany przez Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego na wniosek Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, Dyrektor Centrum, zwany dalej: „Dyrektorem”.

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej sprawuje nad Centrum nadzór merytoryczny, organizacyjny i finansowy.

Rektor UP na wniosek Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, w uzgodnieniu z Dyrektorem Centrum może powołać Zastępcę Dyrektora Centrum.

4

W Centrum powołuje się Radę Programową, która jest ciałem opiniodawczo-doradczym. Rada określa i inicjuje kierunki działalności badawczo-dydaktycznej prowadzonej przez Centrum.

Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:

przedkładanie Dyrektorowi Centrum propozycji realizacji celów działalności i form aktywności Centrum;

opiniowanie rocznych planów działania Centrum, programów prac badawczo-dydaktycznych (diagnostycznych i projektowych) i innych inicjatyw podejmowanych przez Centrum;

opiniowanie rocznego sprawozdania Dyrektora Centrum.

W skład Rady Programowej wchodzą:

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej;

przedstawiciele nauczycieli akademickich Uniwersytetu Pedagogicznego, których działalność związana jest z zadaniami Centrum;

przedstawiciele krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, instytucji
i organizacji, których działalność związana jest z zadaniami Centrum.

Skład Rady Programowej Centrum powołuje Rektor na wniosek Dyrektora Centrum.

Rada Programowa liczy nie więcej niż 10 osób.

 5

W skład Centrum wchodzą osoby powołane przez Rektora na wniosek Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, w uzgodnieniu z Dyrektorem Centrum. Mogą nimi być:

nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Pedagogicznym;

nauczyciele akademiccy i niezależni badacze zatrudnieni poza Uniwersytetem Pedagogicznym;

studenci i doktoranci Uniwersytetu Pedagogicznego oraz innych ośrodków naukowo-badawczych;

pracownicy instytucji kultury i regionalnych placówek kulturalno-oświatowych;

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i średnich.

Do oceny poszczególnych projektów mogą być powoływani dodatkowo niezależni eksperci.

 6

Do zadań Dyrektora Centrum należy w szczególności:

kierowanie bieżącymi sprawami Centrum i reprezentowanie go na zewnątrz
na podstawie upoważnienia Rektora;

proponowanie składu osobowego Centrum oraz przedstawicieli do Rady Programowej;

opracowanie i nadzorowanie realizacji projektów, programów i planów działalności Centrum,

planowanie i realizacja polityki finansowej Centrum, w tym pozyskiwanie środków zewnętrznych i wewnętrznych.

 Finansowanie Centrum

7

Centrum jest jednostką finansowaną ze środków:przeznaczonych na badania statutowe,

pozyskiwanych od podmiotów zewnętrznych,pozostających do dyspozycji Instytutu Filologii Polskiej.

Decyzje w sprawie rozporządzania środkami finansowymi Centrum podejmuje jego Dyrektor w porozumieniu z Dyrekcją Instytutu Filologii Polskiej.Działalność Centrum jest rozliczana jest w ramach Instytutu Filologii polskiej. Wyniki finansowe z działalności prowadzonej przez Centrum składają się na wynik finansowy Instytutu Filologii Polskiej.Nie prowadzi się wyodrębnionej ewidencji księgowej dla potrzeb Centrum

  Postanowienia końcowe 8

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, Statucie Uczelni lub w przepisach prawa powszechnie obowiązującego decyzje podejmuje Dyrektor Centrum w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej.

9

Zmian w Centrum dokonuje się w trybie określonym przez Statut.

RADA PROGRAMOWA

Dr hab. prof. UP Piotr Kołodziej – Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej

Dr hab. prof. UP Magdalen Roszczynialska (IFP UP Kraków)

Dr hab. prof. UP Marek Pieniążek (IFP UP Kraków)

Dr hab. prof. UP Ewa Młynarczyk (IFP UP Kraków)

Prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz (UO)

Dr hab. prof. UP JP II Bogusław Krasnowolski (UJP II w Krakowie)

Prof. dr hab. Helena Synowiec (UŚ)

Doc. dr Henryka Sokołowska (kierowniczka Centrum Języka Polskiego i Kultury działającej w Wilnie Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie)

Doc. dr Irena Masojć (Centrum Języka Polskiego i Kultury działającej w Wilnie Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie)

Dr hab. prof. UŁ Małgorzata Gajak-Toczek (UŁ)

 

ZESPÓŁ CBKER

Dyrektor CBKER

Prof. dr hab. Zofia Budrewicz

Członkowie

Dr Maria Sienko

Dr Katarzyna Pławecka

Mgr Katarzyna Lange

BADACZKI / BADACZE

Dr hab. prof. UP Danuta Łazarska (UP Kraków)

Dr hab. prof. UP Katarzyna Wądolny-Tatar (UP Kraków)

Dr hab. prof. UP Małgorzata Chrobak (UP Kraków)

Dr hab. prof. UP Jacek Rozmus (UP Kraków)

Prof. dr hab. Jolanta Ługowska (UWr)

Dr hab. prof. IJP PAN Barbara Grabka (PAN Kraków)

Dr hab. prof. UŚ Danuta Krzyżyk (UŚ)

Ks. dr. Hab. Prof. KUL Zdzisław Kupisiński (KUL)

Dr hab. prof. UP Renata Dźwigoł (UP Kraków)

Dr Iwona Steczko (UP Kraków)

 

WSPÓŁPRACOWNICZKI / WSPÓŁPRACOWNICY

mgr Aneta Nielaba (Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie)

dr Katarzyna Ceklarz (Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec w Rabce-Zdroju)

dr nauk medycznych Jan Ceklarz (Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec w Rabce-Zdroju)

mgr Małgorzata Niechaj (Muzeum Krakowa)

dr Katarzyna Grudzińska (Centrum Nauczania Języka Polskiego jako Obcego UP Kraków)

dr Mirosław Grzegórzek (nauczyciel języka polskiego)

mgr Barbara Kozak (nauczycielka języka polskiego)

 • udział członkiń CBKER, dr Marii Sienko i dr Katarzyny Pławeckiej w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Tożsamość na styku kultur (Wilno, 17-18 października 2019 r.), zorganizowanej przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego wspólnie z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Katedrą Slawistyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego;
 • spotkania członków Centrum i dyskusje nad programem działalności CBKER;
 • ustalenie problematyki badawczej nad kulturą regionalną na najbliższy okres funkcjonowania Centrum: 1/ metodologie badań: geopoetyckie praktyki interpretacyjne, ekologia humanistyczna, poetyka doświadczenia; 2/  problematyka – szkolne czytanie kultury regionu; krytyczne spojrzenie na koncepcje kształcenia regionalnego; wykorzystanie technik C. Freineta w polonistycznej edukacji regionalnej; regionalizm a wielo- i międzykulturowość; wychowanie regionalne w warunkach globalizmu, lokalizmu, nomadzyzmu;
 • wdrażanie, ewaluacja i weryfikacja w praktyce akademickiej nowego modelu kształcenia przyszłych nauczycieli języka polskiego w zakresie szkolnego wychowania regionalnego. Zadanie to realizowane jest w ramach projektu: „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca” [Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – POWR.03.01.00-00-KN22/18]. Istotne miejsce zajmuje w nim, opracowany przez członków CBKER, blok przedmiotów zorientowanych na: (1) efektywne wspomaganie budowania poczucia tożsamości regionalnej wychowawcy i wychowanka; (2) przełamywanie tradycyjnego sposobu realizacji zadań polonistycznego kształcenia regionalnego w szkole podstawowej i średniej przez otwarcie go na różne sposoby doświadczania miejsca, którym drogę toruje bezpośrednie poznanie i wychowanie literackie; (3) wieloaspektowy ogląd problemu kształtowania tożsamości w warunkach globalizmu, lokalizmu, nomadyzmu; (4) budowanie wielokulturowego społeczeństwa obywatelskiego oraz (5) dialog międzykulturowy.
 • przygotowanie programu, harmonogramu i regulaminu Międzykulturowgo projektu edukacyjnego realizowanego przez studentów II roku 2 i 1 stopnia filologii polskiej w Wilnie w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca”.
 • udział członków CBKER w przeprowadzeniu w/w projektu edukacyjnego, realizowanego w Wilnie, we współpracy z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej, działającym w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego [Wilno, Kowno]. Ze względu na pandemię rozważane są obecnie również inne, alternatywne wobec wyjazdu zagranicznego, możliwości jego realizacji.
 • ewaluacja, weryfikacja i optymalizacja oferty kursów regionalnych dla studentów II stopnia filologii polskiej specjalności nauczycielskiej. W czerwcu 2021 r. na stopniu magisterskim kończy się realizacja pierwszej edycji projektu: „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca”. Dla członków CBKER, odpowiedzialnych za kursy regionalne i działających we współpracy z Zespołem Programowym ds. Projektu, to czas ewaluacji zaproponowanego na ten etap studiów modelu kształcenia regionalnego nauczycieli i jego optymalizacji dla uczestników drugiej edycji tego projektu, która rozpocznie się w roku akademickim 2021/2022.

Cykl: Region – Edukacja – Kultura (pierwotnie: Bukowieńskie Spotkania Naukowe)

 1. Konferencje naukowe
 2. I Bukowieńskie Spotkania Naukowe: Regionalizm w dydaktyce – „Moje miasto, czyli … u podnóża Diablej Góry”, Bukowno, 06.2006 r. Organizatorzy: Pracownia Edukacji Regionalnej Instytutu Filologii Polskiej UP Kraków i Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie;
 3. II Bukowieńskie Spotkania Naukowe: Zapisane w krajobrazie. Lekturowe obrazy regionów dawniej i dziś, Bukowno, 14-15.06.2007 r. Organizatorzy: Pracownia Edukacji Regionalnej Instytutu Filologii Polskiej UP Kraków i Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie.
 4. III Bukowieńskie Spotkania Naukowe: Podróże po Małopolsce. Literatura – kultura – edukacja, Bukowno, 14-15.06.2008 r. Organizatorzy: Pracownia Edukacji Regionalnej Instytutu Filologii Polskiej UP Kraków i Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie;
 5. Konferencja naukowa: Okolice metropolii. Przeszłość – Współczesność – Przyszłość, Skawina, 17-18.09.2009 r. Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie, Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie i Pracownia Edukacji Regionalnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie;
 6. Kłopotliwe pamiątki. Trudne dziedzictwo. Konferencja naukowa z cyklu: Region – Edukacja – Kultura, Bukowno, 2-3.06.2011 r. Organizatorzy: Pracownia Edukacji Regionalnej Instytutu Filologii Polskiej UP Kraków i Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie;
 7. Krajobrazy pamięci – pamięć krajobrazu. Konferencja naukowa z cyklu: Region – Edukacja – Kultura, Bukowno, 14-15.06.2012 r. Organizatorzy: Pracownia Edukacji Regionalnej Instytutu Filologii Polskiej UP Kraków i Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie;
 8. Dwory i dworki w kulturze regionu. Konferencja naukowa z cyklu: Region – Edukacja – Kultura, Bukowno, 29-30 maja 2014 r. Organizatorzy: Pracownia Edukacji Regionalnej Instytutu Filologii Polskiej UP Kraków i Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie;
 9. Inny w kulturze i edukacji regionalnej. Konferencja naukowa z cyklu: Region – Edukacja – Kultura, Bukowno, 19-20 maja 2016 r. Organizatorzy: Pracownia Edukacji Regionalnej Instytutu Filologii Polskiej UP Kraków i Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie;
 10. Rabka w literaturze, literaci w Rabce (26-27.05.2017 r.), Rabka, 26-27.05.2017 r. Organizatorzy: Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UP Kraków oraz Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec z Rabki-Zdroju;
 11. Obrzędowość w kulturze i edukacji regionalnej. Konferencja naukowa z cyklu: Region – Edukacja – Kultura, Bukowno, 21-22.06.2018 r. Organizatorzy: Pracownia Edukacji Regionalnej Instytutu Filologii Polskiej UP Kraków i Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie.

Monografie wieloautorskie:

 • Region i edukacja. Literatura – kultura – społeczeństwo, red. Z. Budrewicz i M. Kania, Kraków 2006 – wyd. pierwsze; 2010 wyd. drugie;
 • Zapisane w krajobrazie. Literacko-kulturowe obrazy regionów dawniej i dziś, pod red. Z. Budrewicz i M. Kani, Kraków-Bukowno 2008;
 • Podróże po Małopolsce. Literatura – kultura – edukacja, pod red. Z. Budrewicz i M. Kani, Kraków-Bukowno 2010;
 • Kłopotliwe pamiątki. Trud dziedziczenia, pod red. Z. Budrewicz, M. Sienko, Kraków 2012;
 • Krajobrazy pamięci – pamięć krajobrazu, pod red. Z. Budrewicz, M. Sienko, Kraków 2014.
 • Dwory i dworki w kulturze regionu, pod red. Z. Budrewicz, M. Sienko, Kraków 2015.
 • Inny w edukacji i kulturze regionu, pod red. Z. Budrewicz i M. Sienko, Kraków 2017.
 • Obrzędy, zwyczaje, rytuały w kulturze i edukacji regionalnej, pod red. Z. Budrewicz i M. Sienko, Kraków 2017.

“Bukowieńską” serię uzupełniają tomy:

 • Okolice metropolii. Tożsamość – edukacja – kultura, pod Z. Budrewicz i M. Kani, Kraków 2012.
 • Rabka w literaturze, literaci w Rabce, red. Z. Budrewicz i J. Ceklarz, Rabka-Zdrój 2018.

Archiwa