Przejdź do menu Przejdź do treści

Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży

Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży (CBLKDzM) jest centrum badawczo-dydaktycznym w rozumieniu Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 17.04.2019 r., § 49. Jednostka została powołana 1 grudnia 2019 roku na wniosek Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Utworzenie CBLKDzM to inicjatywa pracowników IFP działających od 2000 roku najpierw w ramach Katedry Literatury dla Dzieci i Młodzieży, a od 2011 roku Pracowni Literatury dla Dzieci i Młodzieży. Nowo powołana Jednostka, podobnie jak wcześniejsze,  nawiązuje do spuścizny naukowej oraz pionierskich prac prof. dr hab. Alicji Baluch i prof. dra  hab. Józefa Zbigniewa Białka, który zapoczątkował badania literaturoznawcze nad piśmiennictwem dla dzieci i młodzieży w Wyższej Szkole Pedagogicznej jeszcze w latach 60. XX wieku.

Badacze skupieni w Centrum kontynuują dotychczas prowadzone badania nad historią, teorią literatury oraz kulturą dla młodych odbiorców (organizacja konferencji i seminariów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, publikacje, prelekcje), współpracują z wybranymi ośrodkami badań literatury i kultury dla dzieci i młodzieży (m. in. Ośrodkiem Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Wrocławskiego, Pracownią Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego), a także z jednostkami ogólnouczelnianymi (Biblioteka Główna, Uniwersytet Dzieci i Rodziców).

CBLKDzM prowadzi ponadto działalność popularyzującą twórczość dla dzieci i młodzieży wśród studentów, nauczycieli i bibliotekarzy, uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. Wspiera biblioteki, szkoły oraz placówki kultury poprzez prelekcje, wykłady, warsztaty. Członkowie Centrum występują w charakterze ekspertów w konkursach
i festiwalach literackich. Dostarczają niezbędnych danych eksperckich instytu­cjom, szkołom, bibliotekom i badaczom indywidualnym, a także wszystkim zainteresowanym informacji dotyczących twórczości przeznaczonej dla niedorosłych odbiorców. Centrum współdziała
w tym obszarze z interesariuszami zewnętrznymi, np.:

 • Biblioteką Kraków (Nagroda Żółtej Ciżemki)
 • Centrum Literatury Dziecięcej (Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego „GALERIA KSIĄŻKI” w Oświęcimiu)
 • Fundacją Burza Mózgów, organizatorem Festiwalu Literatury dla Dzieci
  w Krakowie
 • Międzynarodowym Festiwalem Literatury Dziecięcej w Rabce
 • Muzeum Narodowym w Krakowie.

Pod auspicjami  CBLKDzM opublikowano dotychczas cztery monografie wieloautorskie, w tym (Re)konstrukcje przeszłości w prozie Antoniny Domańskiej  (2019) – pierwszy tom z serii: Literatura i kultura dla dzieci i młodzieży (twórcy – tematy – konwencje). Planowane w najbliższym czasie prace zbiorowe dotyczyć będą: Michaela Endego i dzieł Doroty Terakowskiej. Na dorobek naukowy Centrum składają się ponadto numery tematyczne rocznika „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” (XI 2011 i XIV 2014), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica VI” (2018), a także tom czasopisma „Orbis Linguarum” (2018, vol. 48).

Regulamin Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży

§ 1
1. Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży, zwane dalej Centrum, jest jednostką organizacyjną działającą w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (zwanym dalej Uniwersytetem Pedagogicznym) i stanowi centrum naukowe w rozumieniu art. 31 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
2. Centrum może używać angielskiej nazwy Centre for Research of Children’s Literature and Culture.
3. Siedziba Centrum znajduje się w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2.
4. Centrum używa pieczęci podłużnej z podaniem nazwy i adresu.
5. Centrum prowadzi stronę internetową informującą o najnowszych osiągnięciach naukowych, publikacjach, konferencjach oraz aktualnych wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych.

§ 2
Zgodnie z § 49 ust. 2 Statutu UP Centrum powołuje, przekształca lub likwiduje Rektor na wniosek Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej.

§ 3
Centrum działa na podstawie niniejszego Regulaminu, w zgodzie ze Statutem Uniwersytetu Pedagogicznego i innymi przepisami obowiązującymi w Uczelni.

§ 4
Działalnością Centrum kieruje, powołany przez Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego na wniosek Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, Kierownik Centrum.

§ 5
1. Centrum, prowadząc działalność ogólnouczelnianą i podejmując współpracę z innymi uczelniami oraz placówkami, działa w ramach struktury Instytutu Filologii Polskiej.
2. Dyrekcja Instytutu Filologii Polskiej sprawuje nad Centrum nadzór merytoryczny, organizacyjny i finansowy.

§ 6
Celem działania Centrum jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnych form aktywności naukowej w zakresie interdyscyplinarnych badań nad historią, teorią literatury oraz kulturą dla dzieci i młodzieży, współpraca z jednostkami uczelnianym oraz instytucjami kultury i oświaty, dotycząca popularyzacji literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

§ 7
1. Do zadań Centrum należy: prowadzenie badań nad literaturą i kulturą dla dzieci
i młodzieży oraz publikowanie prac naukowo-badawczych w tym zakresie, a także podejmowanie działań dydaktycznych i społecznych, w szczególności:
1.1. prowadzenie badań mających na celu rozwój interdyscyplinarnych studiów nad literaturą dla dzieci i młodzieży;
1.2. gromadzenie doku¬mentacji naukowo-badawczej związanej z tematyką literatury
i kultury dla dzieci i młodzieży;
1.3. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w ramach grantów i projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych, europejskich oraz międzynarodowych;
1.4. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Pedagogicznego oraz
z ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce i za granicą w zakresie studiów nad literaturą dla dzieci i młodzieży;
1.4. promowanie badań krajowych i zagranicznych w zakresie studiów nad literaturą dla dzieci i młodzieży;
1.5. pozyskiwanie funduszy na badania dotyczące problematyki literatury dla dzieci
i młodzieży;
1.6. współpraca z placówkami kultury i oświaty zajmującymi się problematyką literaturą dla dzieci i młodzieży.

2. Zadania, o których mowa w § 7 pkt 1, realizowane będą poprzez:
2.1 prowadzenie badań naukowych;
2.2 publikowanie prac oraz materiałów związanych z tematyką literatury i kultury dla dzieci i młodzieży;
2.3 upowszechnianie wiedzy o literatury i kultury dla dzieci i młodzieży poprzez organizowanie i prowadzenie wykładów, seminariów, konferencji naukowych i szkoleniowych, kursów;
2.4 dostosowanie wyników badań naukowych dla potrzeb szkół, bibliotek i innych instytucji kultury;
2.5 wykonywanie i publikowanie recenzji, ekspertyz oraz analiz dotyczących najnowszych zjawisk w kulturze i literaturze dla dzieci i młodzieży;
2.6 udział członków Centrum w charakterze ekspertów w konkursach i festiwalach literackich.
2.7 organizowanie wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych związanych z tematyką literatury dla dzieci i młodzieży.

3. W celu realizacji wyznaczonych celów naukowych Centrum Badań nad Literaturą
i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży będzie podejmować współpracę
z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami prowadzącymi działalność naukowo-badawczą.

§ 8
W skład Centrum wchodzą osoby powołane przez Rektora na wniosek Kierownika Centrum
i w porozumieniu z Radą Programową Centrum. Oprócz nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Pedagogicznym mogą nimi być:
• nauczyciele akademiccy zatrudnieni poza Uniwersytetem Pedagogicznym;
• niezależni eksperci i badacze;
• studenci i doktoranci Uniwersytetu Pedagogicznego oraz innych ośrodków naukowo-badawczych w Polsce i za granicą.

§ 9
1. Organami Centrum są Kierownik, Zastępca Kierownika i Rada Programowa Centrum.
2. Kierownikiem Centrum może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora nauk humanistycznych, zatrudniony w Instytucie Filologii Polskiej, dla którego Uniwersytet Pedagogiczny jest podstawowym miejscem pracy.
3. Kierownika Centrum powołuje i odwołuje Rektor UP na wniosek Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej.
4. Rektor UP na wniosek Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej lub Kierownika Centrum może powołać Zastępcę Kierownika Centrum. Zastępcą Kierownika Centrum może być osoba zatrudniona w Uniwersytecie Pedagogicznym jako podstawowym miejscu pracy, posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk humanistycznych.
5. Zastępcę Kierownika Centrum powołuje i odwołuje Rektor UP na wniosek Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej.
6. Kadencja Kierownika oraz Zastępcy Kierownika Centrum trwa 4 lata. Kadencja rozpoczyna się 1 września i kończy 31 sierpnia ostatniego roku danej kadencji władz Uniwersytetu.
7. Pierwsza Kadencja Kierownika oraz Zastępcy Kierownika Centrum rozpoczyna się z dniem powołania.
8. Kierownik kieruje działalnością Centrum, a w szczególności:
8.1. w porozumieniu z Zastępcą Kierownika ustala skład osobowy Centrum oraz
proponuje przedstawicieli do Rady Programowej;
8.2. w porozumieniu z Zastępcą Kierownika powołuje Sekretarza Centrum;
8.3. opracowuje i nadzoruje realizację projektów, programów i planów działalności Centrum;
8.4. reprezentuje Centrum na zewnątrz, w granicach udzielonego przez Rektora pełnomocnictwa, a za swoje działania odpowiada przed Dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego;
8.5. Zastępca Kierownika Centrum na wniosek Kierownika reprezentuje Centrum na zewnątrz, w granicach udzielonego przez Rektora pełnomocnictwa, a za swoje działania odpowiada przed Dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego;
8.6. kieruje, współdziałając z Radą Programową, działalnością prowadzoną przez Centrum;
8.7. Kierownik lub Zastępca Kierownika Centrum składa Dyrektorowi IFP roczne sprawozdanie z działalności Centrum oraz sprawozdanie na zakończenie kadencji.

§ 10
1. Organem doradczym Centrum jest Rada Programowa. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:
1.1. przedkładanie Kierownikowi Centrum propozycji realizacji celów działalności
i form aktywności Centrum;
1.2. opiniowanie rocznych planów działania Centrum, programów prac badawczych i innych inicjatyw podejmowanych przez Centrum;
1.3. opiniowanie rocznego sprawozdania Kierownika Centrum oraz sprawozdania na koniec kadencji.
2. W skład Rady Programowej Centrum wchodzą:
• przedstawiciel Dyrekcji Instytutu Filologii Polskiej;
• pracownicy naukowi Uniwersytetu Pedagogicznego, w tym pracownicy emerytowani, powołani przez Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej;
• przedstawiciele krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, instytucji
i organizacji, których działalność jest związana z zakresem działania Centrum, zaproponowani przez Kierownika Centrum (w porozumieniu z Zastępcą Kierownika Centrum) i powołani Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej.
3. Rada Programowa liczy nie więcej niż 10 osób.
4. Radę Programową Centrum powołuje Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej na wniosek Kierownika Centrum.
5. Kadencja członków Rady Programowej trwa 4 lata. Pierwsza kadencja członków Rady Programowej rozpoczyna się z dniem powołania i kończy 30 września 2023 roku.
6. Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady co najmniej 1 raz w roku akademickim i mogą być realizowane również przy wykorzystaniu współczesnych technik komunikacyjnych.
7. Nadzwyczajne posiedzenie Rady może zostać zwołane na wniosek Rektora, Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, Kierownika Centrum lub przez co najmniej 1/5 członków Rady.
§ 11
1. Centrum jest finansowane ze środków:
a. przeznaczonych na badania statutowe;
b. pozyskiwanych od podmiotów zewnętrznych;
c. pozostających do dyspozycji Instytutu Filologii Polskiej.
2. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Centrum mogą również pochodzić
z innych źródeł:
a. grantów i dofinansowań (krajowych i zagranicznych) na realizowane przez Centrum projekty badawcze, na organizację konferencji i seminariów, a także na działalność wydawniczą oraz edukacyjną;
b. darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych.
3. Decyzje odnośnie do rozporządzenia środkami finansowymi Centrum podejmuje jego Kierownik w porozumieniu z Dyrekcją Instytutu Filologii Polskiej.

§ 12
Dobra własności intelektualnej powstałej w wyniku działalności Centrum będą zarządzane zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Pedagogicznym zasadami dotyczącymi własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

§ 13
Centrum korzysta z bazy dydaktycznej, materialnej i administracyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego, głównie Instytutu Filologii Polskiej, na zasadach obowiązujących wszystkie jednostki Uczelni.
§ 14
Zmian niniejszego Regulaminu dokonuje Senat Uniwersytetu Pedagogicznego na wniosek Kierownika Centrum, zaopiniowany przez Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej.
§15
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, Statucie Uniwersytetu Pedagogicznego lub w przepisach prawa powszechnie obowiązującego decyzje podejmuje Kierownik Centrum.

§ 16
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat Uniwersytetu Pedagogicznego.

Rada Naukowa
dr hab., prof. UP Katarzyna Wądolny-Tatar (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) –
przewodnicząca
prof. dr hab. Zofia Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński (Uniwersytet Warszawski)
dr Grażyna Lewandowicz-Nosal (Biblioteka Narodowa)
dr hab., prof. UR Alicja Ungeheuer-Gołąb (Uniwersytet Rzeszowski)
Członkowie Centrum z IFP:
dr hab., prof. UP Małgorzata Chrobak – kierownik
prof. dr hab. Alicja Baluch
prof. dr hab. Maria Ostasz
Doktoranci:
mgr Marcin Chudoba – sekretarz
mgr Klaudia Sordyl
Współpracują:
dr hab. Angela Bajorek (Instytut Neofilologii UP)
dr hab., prof. UP Joanna Dybiec-Gajer (Instytut Neofilologii UP)
dr Katarzyna Kotaba
dr hab., prof. UP Kinga Łapot-Dzierwa (Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej UP)
dr hab., prof. UP Michał Rogoż (Instytut Nauk o Informacji UP)
dr Katarzyna Slany
dr Bogna Sroka-Mucha (Instytut Sztuki i Designu UP)kontakt: IFP UP, pok. 566
e-mail: lit.dzieci.mlodziez@gmail.com

Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży IFP Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Pracownia Ilustracji w Katedrze Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach zapraszają do udziału w konferencji naukowej nt. Logowizualność literatury dla dzieci i młodzieży, która odbędzie się w dniach 20–21 listopada 2023 w Krakowie.

Na formularze zgłoszeniowe czekamy do 15 października 2023 roku pod adresem lit.dzieci.mlodziez@gmail.com. Szczegóły na dołączonym zaproszeniu.

Pobierz zaproszenie (plik .pdf)


Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej Rabka Festival 2023 – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci (11 lipca 2023)

Na zaproszenie organizatorów Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej oraz Instytutu Goethego w Krakowie dr hab., prof. UP Angela Bajorek i dr hab., prof. UP Małgorzata Chrobak, wspólnie ze Studenckim Kołem Naukowym Polonistów oraz studentkami germanistyki przeprowadziły warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci i dorosłych pt.:

– Teatr kamishibai z książką obrazkową Antje Damm „Wizyta”.
– O czym szumią morskie fale, czyli od obrazka do opowieści.

Zajęcia były inspirowane wystawą obrazów narracyjnych, zorganizowaną przez Berlińskie Centrum Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej LesArt, autorstwa znakomitych niemieckich ilustratorów i grafików. Obrazy można było oglądać podczas Festiwalu w Zakładzie Przyrodoleczniczym przy ul. W. Orkana w Rabce-Zdroju.


Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży IFP UP

uprzejmie zaprasza do udziału w zebraniu online, które odbędzie się

w dniu 25 kwietnia 2022 (tj. poniedziałek) o godz. 18.00 (platforma Teams).

W programie – referat pt. „Przekład a tożsamość – Kajtuś czarodziej Janusza Korczaka w tłumaczeniach na język angielski i niemiecki” wygłosi

dr hab., prof. UP Joanna Dybiec-Gajer

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aebed5b4eb7364924bd493d0b7cbc06d8%40thread.tacv2/1650360267665?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%22d4130550-b3d8-4548-99b3-5c9796da3d8c%22%7d


Szanowni Państwo,
w imieniu Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży IFP UP serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium online

pt. Literatura dla dzieci i młodzieży wobec doświadczeń duchowych – (re)interpretacje

Termin: 28 lutego 2022 (tj. poniedziałek), godz. 18.00 (Teams)
z udziałem, m.in.:
prof. dr hab. Jolanty Ługowskiej (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Bożeny Olszewskiej (Uniwersytet Opolski)
dr hab., prof. UwB Anny Nosek (Uniwersytet w Białymstoku)
dr Grażyny Lewandowicz-Nosal (Biblioteka Narodowa)
Prowadzenie: prof. dr hab. Zofia Budrewicz
dr hab., prof. UP Małgorzata Chrobak
dr hab., prof. UP Katarzyna Wądolny-Tatar

Link do spotkania:
Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

kierownik CBLiKDziM
Małgorzata ChrobakKrakowskie Biuro Festiwalowe, Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży Instytutu Filologii Polskiej, Instytut Neofilologii – Filologia Germańska Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

serdecznie zapraszają na spotkanie poświęcone książce

Michael Ende – czuły fantasta. Sylwetka i strategia pisarska, pod redakcją Angeli Bajorek, Małgorzaty Chrobak i Doroty Szczęśniak (nakładem Wydawnictwa Naukowego UP),

które odbędzie się w dniu 18 listopada 2021 (czwartek), godz. 18.00 Pałac Potockich, Rynek Główny 20

Gościem specjalnym będzie: Ryszard Wojnakowski – tłumacz literatury niemieckiej.Szanowni Państwo,

kierownicy Katedry Literatury i Kultury Polskiej XIX wieku oraz Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży IFP UP serdecznie zapraszają na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 (tj. czwartek) o godz. 18.00 na platformie MS Teams. W programie: spotkanie z prof. dr hab. Zofią Budrewicz, autorką książki Przymierze ze światem. O twórczości Zofii Żurakowskiej.

Rozmowę poprowadzi dr hab. Monika Graban-Pomirska (Uniwersytet Gdański).

prof. zw. dr hab. Tadeusz Budrewicz
dr hab. Małgorzata Chrobak

Osoby, które chciałyby wziąć udział w zebraniu, proszone są o dołączenie do spotkania poprzez kod dostępu (3rrim2g) lub za pośrednictwem linku:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aebed5b4eb7364924bd493d0b7cbc06d8%40thread.tacv2/conversations?groupId=251f5544-9c08-49a4-8591-5ad06bb16a90&tenantId=560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93


Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży IFP UP
Studenckie Koło Naukowe Polonistów
Biblioteka Polonistyki i Komunikacji Społecznej

serdecznie zapraszają na spotkanie

z Katarzyną Maziarz


autorką książki Trochębajki o Stanisławie Wyspiańskim
laureatką Nagrody Żółtej Ciżemki
animatorką i edukatorką, pracownicą Działu Edukacji Muzeum Narodowego
absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

prowadzenie: prof. Katarzyna Wądolny-Tatar
27 lutego 2020 (czwartek), godz. 15.30
Czytelnia Biblioteki Polonistyki i Komunikacji Społecznej (II p., s. 247)

Konferencje naukowe zorganizowane w Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci
i Młodzieży IFP:

 • „Poezja dla dzieci w drugiej połowie XX wieku i XXI wieku” (Kraków, 19–20 I 2021).
 • „‹‹Niekończący się›› Michael Ende – sylwetka, sygnatura, strategie fantastyczne” (Kraków, 8 Xl 2019).
 • „Niezapomniana. Twórczość Doroty Terakowskiej w 15. rocznicę śmierci” (Kraków, 15 III 2019).
 • „Figury pamięci. Czytanie – doświadczenie – emocje. Książki dla dzieci i młodzieży – teoria i praktyka odbioru (IV)” (Wrocław, 1–3 VI 2018) we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.
 • „Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika. Perspektywa niemiecka i polska” (Oświęcim, 19–20 X 2017) we współpracy z Centrum Literatury Dziecięcej przy MBP w Oświęcimiu oraz Instytutem Goethego w Krakowie.
 • „Twórczość polskich pisarek, poetek i ilustratorek dla dzieci i młodzieży po 1989” (Kraków, 17–18 X 2016).
 • „Literacko-kulturowe infantylizacje” (Kraków, 25–26 VI 2015).
 • „Noosfera literacka. O literaturze jako wspomaganiu rozwoju dziecka” we współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego (Rzeszów, 19–20 X 2010).
 • „Kraków mityczny – motywy, wątki i obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży” (Kraków, 3–4 XII 2007).

Seria „Literatura i Kultura dla Dzieci i Młodzieży (Twórcy – Tematy – Konwencje)” pod redakcją Małgorzaty Chrobak i Katarzyny Wadolny-Tatar powstała w 2019 roku z inicjatywy Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży w Instytucie Filologii Polskiej UP. Obejmuje monografie wieloautorskie poświęcone wybranym twórcom słowa, obrazu i innych dziedzin sztuki, ważnym zjawiskom artystycznym i kulturowym, a także strategiom oraz kategoriom literatury i kultury dla małych i młodych odbiorców.

Do tej pory ukazały się cztery tomy:

1. (Re)konstrukcje przeszłości w prozie Antoniny Domańskiej, red. Małgorzata Chrobak, Katarzyna Wądolny-Tatar (2019).

2. Michael Ende – czuły fantasta. Sylwetka i strategia pisarska, red. Angela Bajorek, Małgorzata Chrobak, Dorota Szczęśniak (2020).

3. Imaginautka zaangażowana. Twórczość i biografia Doroty Terakowskiej z perspektywy XXI wieku, red. Katarzyna Slany, Katarzyna Wadolny-Tatar (2021).

4. Od powieści dla dziewcząt do narracji dziewczyńskich, Anna Nosek, Małgorzata Chrobak (2022)

5: Od rymu do wiersza. Refleksja nad poezją dla dzieci w drugiej połowie XX i XXI wieku, red. Alicja Ungeheuer-Gołąb, Katarzyna Wadolny-Tatar, Kraków 2023.

 1. Sezamie, otwórz się! Z nowszych badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą. Księga jubileuszowa ku czci prof. zw. dra hab. Józefa Zbigniewa Białka, red. A. Baluch i K. Gajda, Kraków 2001.

2. Kraków mityczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży, red. Baluch, M. Chrobak, M. Rogoż, Kraków 2009.

3. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”, t. XI, 2011. (red. tematyczna A. Baluch i M. Chrobak).

4. Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci, pod red. A. Ungeheuer-Gołąb i M. Chrobak, Rzeszów 2012.

5. O tym, co Alicja odkryła… W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży, pod red. A. Ungeheuer-Gołąb, M. Chrobak i M. Rogoża, Kraków 2015.

6. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” XIV, 2014. (red. tematyczna M. Chrobak i R. Stachura-Lupa).

7. Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze, red. M. Chrobak i K. Wądolny-Tatar, Kraków 2016.

8. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica VI” 2018. (red. tematyczna K. Slany).

9. „Orbis Linguarum” 2018, vol. 48. (red. tematyczna A. Bajorek i M. Chrobak).

Archiwa