Przejdź do menu Przejdź do treści

Centrum Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego

Centrum Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego
Szanowni Państwo, zapraszamy na kursy w naszym Centrum Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego na Uniwersytecie Pedagogicznym. Nauczyciele, których zatrudniamy w studium to najlepsi specjaliści w mieście. Mamy doskonale zlokalizowaną siedzibę i świetnie wyposażone sale lekcyjne. A oto nasza oferta.

Oferta kursowa
Oferujemy Państwu wszystkie typy kursów na każdym poziomie. Każdy student może bezpłatnie zrobić test kwalifikacyjny. Każdy student ma zapewniony test końcowy.

Wszyscy mogą otrzymać analizę potrzeb i opis profilu kursu, który jest najlepszy w danym momencie nauki.

Jesteśmy otwarci na sugestie naszych studentów, dlatego oprócz kursów ogólnych oferujemy zajęcia z wymowy, pisowni, pisania, konwersacji, kursy specjalistyczne, biznesowe, przygotowujące do egzaminów certyfikatowych, do studiów w Polsce /kursy języka akademickiego/, kursy przygotowujące do egzaminu na Kartę Polaka i wiele innych.

OFERUJEMY TAKŻE KURSY WAKACYJNE. Cena takiego kursu nie odbiega od ceny regularnej.

W JEDNYM SEMESTRZE OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE OPCJE I CENY

Kurs nieintensywny jeden raz w tygodniu , 15 spotkań 90 minut (2×45 minuty, 30 godzin akademickich*) – 450 PLN

Kurs intensywny, 30 spotkań 90 minut (2×45 minuty, 60 godzin akademickich*) – 900 PLN

Cena zajęć bardziej intensywnych zależy od liczby wykupionych godzin. A więc np. dla 90 godzin cena będzie wynosić 1350 zł.

SPECJALNA OFERTA DLA OSÓB PLANUJĄCYCH PODJĄĆ STUDIA/PRACĘ W POLSCE

Roczny kurs języka polskiego na wszystkich poziomach: 210 godzin akademickich* nauki na semestr. Cena 3000 zł. W cenie kursu uczący się otrzymuje podręczniki i komplet materiałów pomocniczych.

*GODZINA AKADEMICKA = 45 MINUT
LICZBA STUDENTÓW W GRUPIE TO MINIMUM** 4 OSOBY, MAXIMUM 12.

 ** Poniżej 4 osób w grupie liczba godzin i cena ustalana jest indywidualnie z Kursantem
Organizujemy także zajęcia indywidualne zgodne z potrzebami naszych uczących się. Cena takiej lekcji wynosi 75 PLN

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA ZAJĘĆ GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH. WYCENĘ TAKICH LEKCJI PRZYGOTUJEMY PO USTALENIU GODZIN Z OSOBĄ ZAINTERESOWANĄ.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA DOWOLNEJ LICZBY LEKCJI W ZALEŻNOŚCI OD BIEŻĄCYCH POTRZEB STUDENTA.

Zajęcia dodatkowe; warsztaty fonetyczne, lekcje z kulturą polską, z kuchnią polską, gry miejskie itd.
 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Osoby spoza Krakowa, które planują dłuższy pobyt na naszym kursie mogą skorzystać z zakwaterowania w domu studenckim, oraz z posiłków, które oferuje stołówka znajdująca się w akademiku. Cena miejsca studenckiego to 600 zł miesięcznie, a średnia cena posiłku w stołówce to 15 zł.

Liczba miejsc w domu studenckim jest ograniczona, dlatego ważne jest zgłoszenie zapotrzebowania na takie miejsce z miesięcznym wyprzedzeniem.

Posiłki w stołówce można zamawiać na bieżąco.

Studium Nauki Języka Polskiego,
kontakt: http://snjp.up.krakow.pl/ polskiup@gmail.com,

tel.12 6626164

Facebook: Studium Nauki Języka Polskiego
 
Jak dojechać?

CENTRE OF THE POLISH LANGUAGE AT THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW

We are an institution providing professional courses in Polish as a foreign language. We possess the teaching infrastructure and qualified human resources prepared to deliver courses at all levels of language competence for students with diverse needs. We conduct courses in the spirit of the European language policy, compliant with the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), focusing on effective communication in Polish, but we are also open to students’ specific needs. For example, if our student wishes to focus on perfecting pronunciation, writing skills or preparing for a university course in Poland, or perhaps plans to seek employment in our country – we are ready to meet these expectations. Our teachers are highly qualified experts in all aspects of the language.

Our offer
Every student is offered the placement test  to establish the right level.
Every student is offered the final test  to establish the progress, the level achieved, the list od attendance and the invoice of payment if required.
If it is necessary we also offer the needs analysis to precise the profile of the course.
All participants are offered the program of the course and during the course – all materials necessary.
We organise all levels classes and we are open to any suggestions concerning the schedule, the number of hours and  the course intensity.


In one semester we provide the following options
Once a week course, 15 meetings of 90 minutes (2×45 minutes, 30 academical hours*) – 450 PLN
Twice a week course, 30 meetings of 90 minutes (2×45 minutes, 60 academical hours*) – 900 PLN
More intensive courses prices depend on the number of hours.

The number of students required for opening of the course is 4 persons.

WE ALSO OFFER HOLIDAY COURSES.Their prices do not differ from regular ones.

BUT; We also organise individual tuition according to the plan of our participants and their needs  The price of one lesson – 75 PLN*
*Academical hour = 45 minutes
 
There is a possibility to combine classes in the group with individual tuition.
There is a possibility to buy any number of lessons according to the current needs.
SPECIAL OFFER FOR STUDENT WHO ARE PLANNING EORKING OR STUDYING IN POLAND
ONE YEAR COURSE, 210 ACADEMICAL HOURS PER SEMESTER. Price 3000 zł. Handbooks and all meriarials are included in the price.
THE NUMBER OF STUDENTS IN THE GROUP – MINIMUM** 4 PERSONS, MAXIMUM 12.
**For less than 4 people hours and the price will be determined individually with the student
 
 
For further information please contact  polonistykaup@gmail.com, polskiup@gmail.com
Centrum Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego, kontakt: http://snjp.up.krakow.pl/
Facebook: Centrum Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego
Contact

e-mail: polskiup@gmail.com
tel. +48126626164

Podchorążych 2
30-084 Kraków
How to find us?

Центр Изучения Польского Языка
Приглашаем Вас на курсы в нашем Центре Польского Языка в Педагогическом Университете. Учителя, работающие в центре – лучшие специалисты в городе. У нас очень хорошая локализация и отлично оборудованные залы. А вот наше предложение.

Курсовое предложение
Мы предлагаем Вам все типы курсов на каждом уровне. Каждый студент может бесплатно сделать квалификационный тест. Курс заканчивается заключительным тестом.

Все могут получить анализ потребностей и описание профиля курса, который является самым лучшим на данный момент науки.

Мы открыты для предложений наших студентов, поэтому кроме общих курсов, мы предлагаем занятия по произношении, правописанию, письму, говорению, специализированные курсы, например язык бизнеса, подготовку к сертификационным экзаменам, подготовку к учебе в Польше /курсы академического языка/, подготовку к экзамену на Карту Поляка и другие.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТАКЖЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ. Цена такого курса не отклоняется от обычной цены.


В ОДНОМ СЕМЕСТРЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ВАРИАНТЫ И ЦЕНЫ
Краткосрочный курс , 15 встреч 90 минут (2×45 минут, 30 академических часов*) – 450 PLN
Краткосрочный курс, 30 встреч  90 минут (2×45 минут, 60 академических часов*) – 900 PLN
Стоимость более интенсивных занятий зависит от количества оплачиваемых часов. Так, например, стоимость 90 часов – 1350 PLN.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЛАНИРУЕТ УЧИТЬСЯ/РАБОТАТЬ В ПОЛЬШЕ

Годовой курс польского языка на всех уровнях. 210 академических часов в семестр. Цена 3000 PLN.
В стоимость курса включается полный комплект учебных пособий для учащегося.
КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ В ГРУППЕ МИНИМУМ 4 ЧЕЛОВЕКА, МАКСИМУМ 12.
Мы предлагаем также индивидуальные занятия, соответствующие потребностям наших учащихся. Стоимость 1 академического часа –  75 PLN.
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЧЕТАНИЯ ГРУППОВЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ. СТОИМОСТЬ ТАКИХ УРОКОВ МЫ УТОЧНИМ ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ УЧАЩИМСЯ.
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ КУПИТЬ ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕКУЩИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ СТУДЕНТА.
Дополнительные занятия: фонетические мастер-классы, уроки с польской культурой, с польской кухней, городские игры и т. д.
*АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЧАС = 45 МИНУТ

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ
Для не проживающих постоянно в Кракове, планирующих длительное пребывание на нашем курсе мы предлагаем место в студенческом общежитии и питание в столовой. Стоимость места в общежитии 600 PLN в месяц, а средняя цена еды в столовой 15 PLN.
Количество мест в студенческом общежитии ограничено, поэтому важно заявить такую потребность с месячным опережением. Питание в столовой можно заказывать регулярно.
 
Центр Изучения Польского Языка ,  контакт: http://snjp.up.krakow.pl/
 
Facebook: Centrum Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego
Контакт
e-mail: polskiup@gmail.com
тел. +48126626164

Podchorążych 2 30-084 Kraków
Как добраться?

#advgb-tabs-9900c76b-6506-4f0b-96ef-d0aa5848c6a7 li.advgb-tab.ui-tabs-active { background-color: #964fbe !important; }

Archiwa