Przejdź do menu Przejdź do treści

prof. dr hab. Piotr Borek

prof. dr hab. Piotr Borek

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej

Katedra Literatury Dawnej i Edytorstwa

piotr.borek@up.krakow.pl

tel: 126626042

pok: 572

https://ifp.up.krakow.pl/pracownicy-up/borek/

ORCID: 0000-0003-3031-7722

publikacje:


1995 – mgr filologii polskiej w UP Kraków; 2000 doktorat i 2006 habilitacja w UP Kraków; 2012 tytuł profesora nauk humanistycznych; od 1995 pracownik naukowo-dydaktyczny UP w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej; 2009 – 2016 dyrektor IFP, 2017 – 2019 dziekan Wydziału Filologicznego, a w l. 2019-2020 po zmianie struktury uczelni dziekan Wydziału Humanistycznego, od r. 2020 rektor UP. W l. 2004 – 2016 kierownik jedynych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu romologii Romowie w Polsce – historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne.

2014 – 2018 członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN; sekretarz, obecnie z-ca przewodniczącego Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddział Kraków; członek Komisji Słowianoznawczej PAN Oddział Kraków; członek Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU; redaktor naczelny czasopism: „Studia Historicolitteraria”, „Rocznik Przemyski. Literatura i Język”, członek komitetów redakcyjnych oraz kolegiów recenzyjnych kilku czasopism polskich i zagranicznych. Główne zainteresowania naukowo-badawcze to: literatura staropolska, edytorstwo tekstów dawnych, problematyka etniczna, piśmiennictwo okolicznościowe do końca XVIII wieku, testamentologia, epika historyczna.

Kierował kilkoma projektami naukowymi finansowanymi przez NPRH i NCN oraz dydaktycznymi przez MSWiA; wypromował 7 doktorów, recenzował kilkanaście prac doktorskich, kilkanaście rozpraw habilitacyjnych, kilka wniosków o tytuł profesora, a ponadto sporządzał superrecenzje profesorskie dla Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; brał czynny udział w licznych konferencjach międzynarodowych i krajowych, organizował kilka cyklicznych konferencji; prowadził  gościnne wykłady w Czerniowcach, Kijowie, Lwowie, Moskwie, Ostrawie, Wielkim Tyrnowie, Wilnie.

 

Pełnione funkcje:

 • red. nacz. „Studia Historicolitteraria”,
 • red. nacz. „Rocznik Przemyski. Literatura i Język”

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Książki autorskie:

 • Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie, fortece, tradycja, Kraków 2001;
 • Szlakami dawnej Ukrainy. Studia staropolskie, Kraków 2002;
 • Od Piławiec do Humania. Studia staropolskie, Kraków 2005;  
 • W służbie Klio. Studia o barokowych pisarzach „minorum gentium”, Kraków 2011;
 • „Przyszłym czasom swej sławy gotować poprawce”. Studia o literaturze i piśmiennictwie wieków dawnych, Kraków 2015.

 

Inne publikacje od r. 2000: 

http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/splendor/expertus3e.cgi?KAT=%2Fpublic%2Fexpertus%2Fpar%2Fbib%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&sort=-1&mask=2&F_00=02&V_00=Borek+Piotr+

 

Udział w konferencjach krajowych i  zagranicznych z referatem (wybór):

 • Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej IV (20-21 X 2016; UP Kraków);
 • Rzeczpospolita – Wiedeń – Europa. Jan III Sobieski: polityk, wódz, mąż stanu (w dniach 5-6 września 2016; UJ);
 • II międzynarodowa konferencja naukowa Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich, Kraków 20 – 21 kwietnia 2017 r.,
 • Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków (Rzeszów-Przemyśl, 24-26 IV 2018, Uniwersytet Rzeszowski),
 • Buduję dom od dymu z komina…” Twórczość literacka Adama Ziemianina – słowa, dźwięki, obrazy (UP Kraków, 21 V 2018, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
 • Obraz miasta na ziemiach polskich w epoce przedrozbiorowej (Toruń, 8-9 VI 2018, Komitet Nauk Historycznych PAN, UMK w Toruniu),
 • Testamenty i fundacje mieszczańskie w XIII-XVIII w. (UP Kraków, 25-26 VI 2019);
 • Jerzy Harasymowicz – poeta Krakowa, poeta Karpat. Próba nowego odczytania (UP Kraków, 29-30 XI 2019).

 

Odznaczenia i nagrody:

 • Medal KEN
 • Odznaka Honoris Gratia
 • Medal im. Zygmunta Glogera