Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Jakub Knap

Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca i edytor naukowy. W IFP UP zatrudniony od 2012 r. (w latach 2008-2012 współpraca na godziny zlecone); w latach 2008-2012 pracował jako dziennikarz w miesięczniku społeczno-kulturalnym „Kraków” (członek redakcji). Główny obszar jego zainteresowań naukowych stanowią:  historia literatury (proza narracyjna dwudziestolecia międzywojennego), teoria literatury (zwłaszcza narratologia, poetyki receptywne, genologia), literatura i kultura popularna, narracje fantastyczne i dyskurs fantastykoznawczy, edytorstwo naukowe.  Tych obszarów badawczych dotyczy większość jego wystąpień i publikacji naukowych, wśród których znajduje się kilkadziesiąt artykułów w książkach i czasopismach naukowych, (współ)redagowane prace (2 książki i 8 numerów czasopism naukowych), opracowania edytorskie (2 książki -edycje prozy Stefana Grabińskiego) i rozprawa doktorska (2016 – dot. polskiej prozy fantastycznej dwudziestolecia międzywojennego).    Hobby: m.in.  historia i kultura Krakowa (opublikował kilkadziesiąt artykułów w prasie na ten temat, jest współautorem książki Garbary. Przewodnik, przez wiele lat współorganizował cykliczne wydarzenia popularyzujące wiedzę o zapoznanych dzielnicach krakowskich: „Odkrywamy Kleparz i Garbary”).

 

Pełnione funkcje:

 • Sekretarz naukowy redakcji czasopisma AUPC „Studia Poetica” (od 2019 r.)
 • Sekretarz naukowy redakcji czasopisma „Rocznik Przemyski. Literatura i Język” (od 2013 r.)
 • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej IFP UP (od 2014 r.)
 • Członek Rady Instytutu Filologii Polskiej (od 2017 r.)
 • Członek Instytutowej Komisji Wyborczej (2020 r.)
 • Członek rzeczywisty Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu (od 2016 r.)
 • Opiekun roku (kulturoznawstwo i wiedza o mediach – studia stacjonarne II st. od 2019 r.)

 

Prowadzone kursy:

 • Poetyka z elementami teorii literatury (1-3)
 • Elementy poetyki
 • Podstawy teorii literatury
 • Gatunki i motywy literatury popularnej (1-2)
 • Gotycyzm i groza w literaturze

 

Najważniejsze publikacje:

Książki redagowane i edycje źródłowe

 1. Tropy biograficzne. Bieg życia w narracjach literackich i kulturowych, red. Jakub Knap, Magdalena Roszczynialska, Katarzyna Wądolny-Tatar, Kraków 2017, ss. 380.
 2. Typograficzne przestrzenie tekstu, red. Katarzyna Starachowicz, Jakub Knap, Kraków 2014, ss. 32. [https://edytorzy.files.wordpress.com/2014/06/typograficzne-przestrzenie-tekstu-2014.pdf]
 3. Stefan Grabiński, Wichrowate linie (utwory rozproszone), wstęp i oprac. Jakub Knap, Kraków 2012, ss 334.

 

Artykuły w czasopismach i monografiach wieloautorskich:

 1. Mapowanie teorii. Geobiografia teorii literatury fantastycznej w Polsce – propozycja badawcza i dwa studia przypadku (wespół z M. Roszczynialską – w druku)
 2. „Żeglarz po morzu ciemności”. Nad biografią Stefana Grabińskiego (stan obecny i perspektywy badań), [w:] Tropy biograficzne. Bieg życia w narracjach literackich i kulturowych, red. naukowa J. Knap, M. Roszczynialska, K. Wądolny-Tatar, Kraków 2017, s. 53-66.
 3. J. Bednarski, Wspomnienia o Stefanie Grabińskim, oprac. i podał do druku J. Knap, „Litteraria Copernicana” 2013, nr 1(11), s. 292–306.
 4. Niesamowity świat awiacji w międzywojennej nowelistyce Janusza Meissnera, „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis” 101, „Studia Historicolitteraria” XI, Kraków 2011, s. 189–198.
 5. Przestrzeń liminalna i doświadczenie numinotyczne w nowelistyce Stefana Grabińskiego, [w:] Granice i pogranicza w humanistyce, red. M. Roszczynialska, B. Serwatka, Kraków 2011, s. 135–151.
 6. Niesamowitość i groza w polskiej literaturze dwudziestolecia międzywojennego (rekonesans badawczy), „Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis” 58, „Studia Historicolitteraria” VIII, Kraków 2008, s. 44–55
 7. Od Alinki po Alicję. Polskie dzieje wydawnicze „Alicji w Krainie Czarów”, „Guliwer” 2008, nr 1, s. 30–43.

 

Konferencje (wybór):

 1. Ósma zamknięta Konferencja Naukowa Literatura i kultura popularna: analizy, interpretacje, konteksty, Uniwersytet Wrocławski, Wisła, 12-16. 06. 2019 r.; temat referatu: Teorie fantastyki w Polsce (szkic projektu) [współautor M. Roszczynialska]
 2. Ogólnopolska konferencja naukowa Proza dwudziestolecia z dzisiejszej perspektywy, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2-3.03. 2017r. ; temat referatu: Narracje szaleństwa – w kręgu małych form prozatorskich Zbigniewa Uniłowskiego
 3. III Krakowskie Spotkania Italianistyczne: Spotkania Kultur, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 10-11.04 2017r. ,referat: Grabiński we Włoszech
 4. Konferencja naukowa Biografie i biografizacje w literaturze i kulturze; Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 24-25.11.2015; referat: „Żeglarz po morzu ciemności”. Nad biografią Stefana Grabińskiego (stan obecny i perspektywy badań)
 5. Ogólnopolska konferencja naukowa Granice i pogranicza w humanistyce, Uniwersytet Pedagogiczny; Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie, 14-15.04 2011; referat: Przestrzeń liminalna i doświadczenie numinotyczne w nowelistyce Stefana Grabińskiego
 6. IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Fantastyczność i cudowność: Mit – Literatura – Tajemnica; Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 24-25. 2010; referat: Mity i tajemnice przestworzy. O lotniczych ghost stories w międzywojennej nowelistyce Janusza Meissnera.
 7. Konferencja naukowa Literatura i antropologia, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Maniowy; 2007; referat: Niesamowitość i groza w polskiej literaturze dwudziestolecia międzywojennego (rekonesans badawczy).

 

Działalność popularyzatorska, pedagogiczna i kulturalna:

 • członkowstwo (w latach 2010 – 2020 )  w Stowarzyszeniu Miłośników Krakowa i Garbar „Krakowska Florencja”; działania upowszechniające i popularyzujące wiedzę o historii i kulturze Krakowa (od 2010 w pierwszy weekend października współorganizowałem coroczną imprezę popularyzatorską  pn. „Odkrywamy Kleparz i Garbary”).
 • współautorstwo książki: Garbary. Przewodnik, Kraków 2012 (wyd. 2: 2015).
 • autorstwo kilkudziesięciu artykułów (głównie reportaży) poświęconych szeroko rozumianej historii i kulturze Krakowa (m.in. na łamach miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kraków”)
 • wykłady i prelekcje popularyzujące wiedzę (m.in. poświęcone Stefanowi Grabińskiemu – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 5.03. 2013; krakowskiemu Kleparzowi – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 22.10. 2016)