Przejdź do menu Przejdź do treści

prof. dr hab. Mirosław Michalik

Mirosław Michalik – profesor zwyczajny w Katedrze Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, językoznawca, logopeda, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, członek Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego przy PAN, autor stu pięćdziesięciu publikacji naukowych, w tym siedmiu monografii autorskich, członek Rad Naukowych i Rad Recenzenckich kilkunastu czasopism. Koordynator międzyuczelnianych studiów podyplomowych „Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii”. Członek Pracowni Gerontologopedii Instytutu Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Biegły sądowy z zakresu logopedii. Promotor czterech rozpraw doktorskich (dr Solak, dr Solowska, dr Krajewska, dr Mietz).

W latach 2014-2019 kierownik Zakładu Neurolingwistyki Instytutu Filologii Polskiej UP. Brał udział w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, pełnił m.in. funkcję redaktora naczelnego „Nowej Logopedii”, „Neurolingwistyki Praktycznej”, serii „Studia Logopaedica” oraz przewodniczącego Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

 

Pełnione funkcje:

 • Członek Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
 • Członek Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego
 • Członek Komisji do potwierdzenia VIII Polskiej Ramy Kwalifikacji dla doktorantów eksternów z dyscypliny – Językoznawstwo
 • Członek Komisji Doktoranckiej Rady dyscypliny literaturoznawstwo i językoznawstwo
 • Koordynator międzyuczelnianych studiów podyplomowych „Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii” (CMUJ i UP)
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
 • Ekspert Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie ds. specjalizacji z neurologopedii
 • Ekspert Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie ds. opiniowania wniosków o akredytację w dziedzinie neurologopedii
 • Członek Rad Naukowych i Rad Recenzenckich kilkunastu czasopism
 • Członek Pracowni Gerontologopedii Instytutu Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego

 

Współpraca międzynarodowa, udział w projektach międzynarodowych:

 • Członek Rady Naukowej Centrum Kultury i Języka Polskiego „Daskalia” w belgijskim Leuven
 • Konsultant naukowy w dziedzinie logopedii programu Czym skorupka za młodu… Rzetelnie o małym dziecku realizowanego pod patronatem Komisji Europejskiej ze środków programu Erasmus+ w Belgii (Odisee, UC Leuven), Holandii (Universitet Utrecht, Thomas More Kempen, Stichting CED, Stichting Fontys), Portugalii (ISCTE – Instituto Universitario de Lisboa, Instituto Politecnico do Porto, Instituto Politecnico de Lisboa) i Polsce (Uniwersytet Warszawski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Komeńskiego)
 • Współpraca z tzw. Latającą Poradnią, działającą w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, diagnozującą dzieci dwujęzyczne poza granicami Polski – udzielanie patronatu naukowego, szkolenia logopedów oraz osobiste diagnozowanie dzieci

 

Granty, projekty badawcze (koordynacja i udział):

 • Uczestnik projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1. Tytuł: Encyklopedia logopedii, narzędzie do edukacji, diagnozy i terapii dla środowisk naukowych, rodziców, placówek edukacyjnych i terapeutycznych Nr projektu: WND-POIG.08.01.00-16-108/11-00 Data realizacji: 2012-2013 Udział: koordynator na Małopolskę, wykonawca-autor 32 haseł.
 • Uczestnik projektu Erasmus+, Akcja 1: mobilność edukacyjna Tytuł: Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole – budowanie europejskich standardów edukacji uczniów niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszych technologii, Numer projektu: 2014-1-PL01-KA101-000508 Data realizacji: 2014-2016 Udział: redaktor monografii poprojektowej pt. Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole – budowanie europejskich standardów edukacji uczniów niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszych technologii, Wydawnictwo „Pasaże”, Kraków 2016.
 • Uczestnik projektu Erasmus+, Akcja KA2 Tytuł: Jesteśmy tacy sami-moje potrzeby, twoje oczekiwania. Zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej poprzez realizację programu innowacyjnego. Numer projektu: 2015-1-PL01-KA219-017003_1 Data realizacji: 2015-2017 Udział: redaktor monografii poprojektowej pt. Jesteśmy tacy sami – moje potrzeby, twoje oczekiwania. Zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej poprzez realizację programu innowacyjnego, Wydawnictwo „Pasaże”, Kraków 2017.

 

Prowadzone kursy: wprowadzenie do psycho – i neurolingwistyki, kierunki i metody badań językoznawczych, neurologopedia wieku dziecięcego, metodologia dyscypliny – językoznawstwo, wprowadzenie do neurologopedii

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Monografie autorskie:

 1. Diagnozowanie kompetencji lingwistycznej ucznia szkoły specjalnej, Kraków 2006, ss. 218.
 2. Kompetencja składniowa w normie i w zaburzeniach. Ujęcie integrujące, Kraków 2011, ss. 320.
 3. Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej, Gdańsk 2015, ss. 183.
 4. Logopedyczny wiersz pajdialny, (z Marią Ostasz), Kraków 2016, ss. 176.
 5. Lingwistyczno-logopedyczne podstawy komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Ujęcie metodologiczne, Kraków 2018, ss. 240.
 6. Starość. Jak ją widzi logopedia, (z Katarzyną Kaczorowską-Bray, Stanisławem Milewskim), Gdańsk 2020, ss. 191.
 7. U źródeł polskiej terminologii logopedycznej: podstawy teoretyczne i metodologiczne, (z Ewą Horyń i Marcelim Olmą), Kraków 2021, ss. 176.
 8. Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC) w praktyce logopedycznej i terapeutycznej, (z Ewą Przebindą i Ewą Grzelak), Gdańsk 2023.

 

Monografie i tomy redagowane:

 1. „Nowa Logopedia”, t. 2: Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, Kraków 2011.
 2. „Nowa Logopedia”, t. 5: Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych, Kraków 2014.
 3. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 225, Studia Logopaedica VI, Kraków 2017.

 

Monografie i tomy współredagowane:

 1. „Nowa Logopedia”, t. 1: Zagadnienia mowy i myślenia, (z Anną Siudak), Kraków 2010.
 2. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 92, Studia Logopaedica III: Argumentacja w dyskursie edukacyjnym, (z Janem Ożdżyńskim, Sławomirem Śniatkowskim), Kraków 2011.
 3. „Nowa Logopedia”, t. 3: Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, (z Anną Siudak, Zdzisławą Orłowską-Popek), Kraków 2012.
 4. „Nowa Logopedia”, t. 4: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy (z Anną Siudak, Haliną Pawłowską-Jaroń), Kraków 2013.
 5. Mowa – Terapia – Wychowanie (z Anną Hetman), Jastrzębie-Zdrój – Kraków 2013.
 6. Mowa – Edukacja – Terapia (z Anną Hetman), Jastrzębie-Zdrój – Kraków 2014.
 7. „Neurolingwistyka Praktyczna”, nr 1 (z Tomaszem Zyssem, Magdaleną Ryszką-Kurczab), Kraków 2015.
 8. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, Studia Logopaedica V: In memoriam Maria Rachwał, (ze Stanisławem Koziarą, Maciejem Mączyńskim, Elżbietą Rudnicką-Firą), Kraków 2016.
 9. „Neurolingwistyka Praktyczna”, nr 2 (z Tomaszem Zyssem, Magdaleną Ryszką-Kurczab), Kraków 2016.
 10. Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole. Budowanie europejskich standardów edukacji uczniów niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszej technologii (z Beatą Skowrońską), Kraków 2016.
 11. Jesteśmy tacy sami – moje potrzeby, twoje oczekiwania. Zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej poprzez realizację programu innowacyjnego (z Beatą Skowrońską, Anną Czajkowską-Osiadły, Kamilą Szostak, Piotrem Świądrem), Kraków 2017.
 12. „Neurolingwistyka Praktyczna”, nr 3 (z Magdaleną Ryszką-Kurczab, Anną Cholewiak), Kraków 2017.
 13. „Neurolingwistyka Praktyczna”, nr 4 (z Magdaleną Ryszką-Kurczab, Anną Solak, Katarzyną Lange), Kraków 2018.
 14. Mowa i jej zaburzenia w teorii oraz praktyce logopedyczno-pedagogicznej (ze Zdzisławą Zacłoną), Nowy Sącz 2021.
 15. Diagnoza i terapia logopedyczna pacjentów w stanie ciężkim (z Pauliną Wójcik-Topór, Małgorzatą Krajewską), Gdańsk 2023.

 

Udział w konferencjach krajowych i  zagranicznych z referatem (wybór):

 1. Temat konferencji: „Soutenant le développement de la langue Polonaise à l’étranger (émigration)”
  Data i miejsce: 18.09.2015 r. Bruksela
  Tytuł referatu: La langue et la parole en tant que valeurs
  Organizator: Ambasada RP w Brukseli, Rada Polonii Belgijskiej
 2. Temat konferencji: „Soutenant le développement de la langue Polonaise à l’étranger émigration)”
  Data i miejsce: 19.09.2015 r. Antwerpia
  Tytuł referatu: La langage et la parole dans la vie humaine
  Organizator: Ambasada RP w Brukseli, Rada Polonii Belgijskiej
 3. Temat konferencji: „Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontekście edukacyjnym”
  Data i miejsce: 7.10.2016 r. Warszawa
  Tytuł referatu:  Niemówienie jako (nie)zrealizowany projekt badawczy i lingwodydaktyczny
  Organizator: Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 4. Temat konferencji: „Logopedia w teorii i praktyce”
  Data i miejsce: 16.09-17.09.2017 r. Katowice
  Tytuł referatu: Kompetencja lingwistyczna osób niemówiących
  Organizator: Instytut Języka Polskiego UŚ, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
 5. Temat konferencji: „Terapia logopedyczna. Strategie – metody – techniki”
  Data i miejsce: 27-28.01.2018 r. Lublin
  Tytuł referatu:  Lingwistyczne podstawy terapii niemówienia
  Organizator:  UMCS Lublin
 6. Temat konferencji: „Terapia logopedyczna a adaptacja kulturowa osób bilingwalnych”
  Data i miejsce: 10.03.2018 r. Gdańsk
  Tytuł referatu:  Tempo wypowiedzi jako kategoria diagnostyczna w logopedii międzykulturowej
 7. Temat konferencji: „Zaburzenia rozwoju mowy dziecka dwujęzycznego”
  Data i miejsce: 20-21.10.2018 r. Leuven, Belgia
  Tytuł referatu: Neurolingwistyczne kontekst rozwoju i zaburzeń mowy u dzieci a dwujęzyczność
  Organizator:  Centrum Kultury i Języka Polskiego w Leuven, Belgia.
 8. Temat konferencji: „Starość – język – komunikacja. Nowe obszary logopedii”
  Data i miejsce: 28-29.10.2018 r. Gdańsk
  Tytuł referatu:  Tempo artykulacji i tempo mówienia w otępieniu alzheimerowskim (wespół z K. Kaczorowską-Bray, S. Milewskim, A. Solak, M. Krajewską)
  Organizator:  Uniwersytet Gdański.
 9. Temat konferencji: XIII Международная левинская конференция«ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ … ФЕВРАЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ», посвящённая 85-летию со дня рождения  профессора Г.В. Чиркиной. «КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД КАК МЕХАНИЗМ ИНТЕГРАЦИИ НАУЧНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
  Data i miejsce: Kursk,  27-28.02.2020 r.
 10. Temat konferencji: „Logopedia polska – osiągnięcia i perspektywy rozwoju. W 40-lecie logopedii na Uniwersytecie Gdańskim”
  Data i miejsce: 7-8.03.2020 r., Gdańsk
  Tytuł referatu:   U źródeł polskiej terminologii logopedycznej. W kierunku badań  anagnostycznych  (wespół z  E. Horyń i M. Olmą)
  Organizator: Instytut Logopedii UG


Działalność popularyzatorska, pedagogiczna i kulturalna:

 • Konsultant naukowy w zakresie logopedii i językoznawstwa firmy DICO – Spółki Cywilnej, Wenecja 5/1, 31-117 Kraków – producenta protez mowy dla osób niemownych i niemówiących
 • Współorganizator cyklicznego międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Logopedycznego Seminarium Naukowego – Metodologia badań, powołanego do istnienia przez prof. Danutę Plutę-Wojciechowską z myślą o doktorantach Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

Odznaczenia i nagrody:

 • Nagroda Rektora AP w Krakowie indywidualna III stopnia za monografię Diagnozowanie kompetencji  lingwistycznej ucznia szkoły specjalnej – 2007 r.
 • Nagroda Rektora UP w Krakowie indywidualna III stopnia za monografię Kompetencja składniowa w normie i w zaburzeniach. Ujęcie integrujące – 2012 r.
 • Nagroda Rektora UP w Krakowie indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe – 2013 r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2014/2015 r.
 • Nagroda Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój za osiągnięcia dydaktyczno-naukowe – 2016 r.
 • Nagroda Rektora UP w Krakowie indywidualna III stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi – 2018 r.
 • Nagroda Rektora UP w Krakowie indywidualna motywacyjna za wyniki w pracy naukowej – 2019 r.
 • Nagroda Rektora PWSZ w Nowym Sączu za uzyskanie tytułu profesora – 2021 r.
 • Nagroda Rektora UP w Krakowie za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi – 2021 r.
 • Nagroda Rektora UP w Krakowie indywidualna za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane uzyskaniem tytułu profesora – 2022 r.
 • Nagroda Rektora ANS w Nowym Sączu (zespołowa) – 2022 r.
 • Nagroda Rektora UP w Krakowie za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe – 2022 r.
 • Nagroda Rektora ANS w Nowym Sączu (zespołowa) – 2023 r.
 • Nagroda Rektora UKEN w Krakowie za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe – 2023 r.

 

Linki zewnętrzne: