Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. prof. UKEN Katarzyna Wądolny-Tatar

Kieruje Katedrą Teorii i Antropologii Literatury od 2016 roku. W latach 2013–2019 prowadziła również Pracownię Literatury dla Dzieci i Młodzieży. W polu jej badawczych zainteresowań znajduje się genologia i tropologia literacka, metarefleksja w literaturze, nowa humanistyka, polska poezja XX i XXI wieku, proza kobiet, utwory dla dzieci i młodzieży (z analizą tekstu i ilustracji). Pod jej współredakcją ukazuje się seria Literatura i kultura dla dzieci i młodzieży (twórcy – tematy – konwencje). Jest autorką dwóch monografii naukowych i współautorką jednej. Z zespołem Katedry Teorii i Antropologii Literatury i innymi pracownikami IFP zredagowała kilka tomów wieloautorskich, m. in.: Kamień w literaturze, języku i kulturze, tom I i II (2013), Nowe poetyki miejskie. Z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku (2015); Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze (2016); Tropy biograficzne. Bieg życia w narracjach literackich i kulturowych (2017); Poetyka losu i historii. Profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin (2017); (Re)konstrukcje przeszłości w prozie Antoniny Domańskiej (2019). Napisała ponad sto artykułów naukowych. Wzięła udział w blisko siedemdziesięciu konferencjach naukowych (z referatem).

 

Pełnione funkcje:

 • zastępczyni redaktor naczelnej rocznika „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica”
 • członkini rady naukowej Centrum Badań nad Literaturą dla Dzieci i Młodzieży
 • opiekunka Studenckiego Koła Naukowego Polonistów

 

Prowadzone kursy:

 • poetyka z elementami teorii literatury
 • teoria i antropologia literatury
 • współczesna metodologia badań literaturoznawczych
 • literatura dla dzieci i młodzieży
 • wstęp do literaturoznawstwa
 • mikrologia i miniatura literacka

 

Najważniejsze publikacje:

Książki:

 1. Fenografia rodzinna. Studia i szkice o twórczości Teresy Ferenc, Zbigniewa Jankowskiego, Anny Janko, Mileny Wieczorek (współautorstwo: Małgorzata Klimczuk, Gdańsk 2017)
 2. Kołysanka w liryce XX i XXI wieku. Emergencja gatunku literackiego (Kraków 2014)
 3. Metaforyka oniryczna w liryce Młodej Polski (Kraków 2006)

 

Artykuły (wybór):

 1. Poezja dla najmłodszych jako projekt sensualny (na przykładzie zbioru „Dębowa kołyska” Anny Kamieńskiej), [w:] Zmysły i literatura dla dzieci i młodzieży, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2020, s. 109–124.
 2. Limit wiersza. Kondycja wiersza. Późna poezja Zbigniewa Jankowskiego, [w:] Sopot w literaturze. Literatura w Sopocie, red. J. Mosakowski, A. Nowaczewski, S. Pavlenko, R. Młynarczyk, Gdańsk 2019, s. 285–303.
 3. Inkluzje i ekskluzje podmiotu w zbiorze Bez ciebie Anny Augustyniak, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, 2018, nr 33 (53) [(Nie)opisane. Poetki polskie XX i XXI wieku (część II)], s. 171–184.
 4. Dziecko i wojna w perspektywie postpamięci. Narracje dla najmłodszych, „Litteraria Copernicana” 2017, nr 3 (23), [Dziecko i dzieciństwo w kulturze polskiej], red, T. Kalniuk, V. Wróblewska, s. 111–124.
 5. Przepisana biografia matki. O „Małej Zagładzie” Anny Janko w perspektywie pamięci biodziedzicznej, [w:] Literatura prze-pisana II. Od zapomnianych teorii do kryminału, red. A. Izdebska, A. Przybyszewska, D. Szajnert, Łódź 2016, s. 109–121.
 6. Powroty traumy w poezji Teresy Ferenc, „Ruch Literacki” 2016, z. 2, s. 239–257.
 7. Poeta w kajaku. (Bez)ruch i (a)symetria jako kategorie przestrzeni w poetyckich obrazach jezior i rzek Leszka A. Moczulskiego i Zbigniewa Chojnowskiego, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2015, nr 5 (8), s. 201–216.
 8. Kołysanka (Materiały do „Słownika rodzajów literackich”), „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2015, tom LVIII, z. 1 (115), s. 154–157.
 9. Mikrohistorie opowiedziane poezją (Głosy Jana Polkowskiego), [w:] Literatura u progu XXI wieku, red. J. Chłosta-Zielonka, Z. Chojnowski, Olsztyn 2014, s. 95–106.
 10. 11 września 2001 w poezji (Szymborska, Lipska, Hartwig), „Pamiętnik Literacki” 2012, z. 4, s. 101–113.

 

Udział w konferencjach (wybór):

 1. 30 XI 2020, konferencja zdalna Afekt w dyskursie teoretycznoliterackim, cykl: Retoryczność teorii (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), referat: „Czułe” miejsca interpretacji. Maurice Blanchot
 2. 29 X 2020 konferencja zdalna Filozoficzne aspekty literatury (Fundacja na Rzecz Promocji Nauki i Rozwoju „Tygiel, UMCS w Lublinie), referat wprowadzający: Filozofia metafory w polskiej poezji XXI wieku
 3. 28–29 XI 2019, Nowy autotematyzm? Metarefleksja we współczesnej humanistyce (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), referat: Wiersz-luka, znikopis. Negatywny autotematyzm w dojrzałej poezji Urszuli Kozioł
 4. 8–9 III 2018, Ich własna poezja? Poetki polskie w historii literatury XX i XXI wieku (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), referat: Adriana Szymańska „czasująca”
 5. 10–12 V 2017, Okolice Zegadłowicza (IFP UP, Wydział Polonistyki UJ, Fundacja „Czartak” w Gorzeniu Górnym), referat: Sensualna mikrologia Zegadłowicza. O Podsłuchach
 6. 24–25 XI 2016, (Od)pamiętywanie – gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży, (Uniwersytet Śląski), referat: Granice przestrzeni w „Ostatnim piętrze” Ireny Landau
 7. 22–25 VI 2016, VI Światowy Kongres Polonistów: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy (Uniwersytet Śląski), referat: Nowoczesna literatura polska dla najmłodszych w perspektywie kulturowej teorii literatury
 8. 19–20 XI 2015, Gdańsk literacki 1945–2015 (Uniwersytet Gdański), referat: Poezja Krystyny Lars
 9. 5 XI 2015, Súradnice estetiky, umenia a kultury (Uniwersytet w Preszowie, Słowacja), referat: Estetyka wojny w polskiej literaturze dla najmłodszych (tekst i lustracja)
 10. 23–24 XI 2015, Andersenowskie inspiracje w kulturze i literaturze polskiej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), referat: „Powrót dziewczynki z zapałkami”. Andersenowska bohaterka jako element kulturowego kodu w twórczości dorosłych dla dorosłych

 

Działalność popularyzatorska, pedagogiczna i kulturalna:

 • członkini kapituły Nagrody Żółtej Ciżemki (Biblioteka Kraków)
 • wykładowczyni w Uniwersytecie Dzieci i Dorosłych UP
 • prowadząca wykłady seminaryjne i warsztaty zawodowe dla nauczycieli i bibliotekarzy (Kraków, Opole, Olsztyn)

 

Odznaczenia:

Medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznany w 2015 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej