Przejdź do menu Przejdź do treści

Redakcja „Studia Historicolitteraria”

Redaktor naczelny 

prof. dr hab. Piotr Borek  

Z-ca redaktora naczelnego 

dr hab., prof. UP Renata Stachura-Lupa 

Sekretarz redakcji 

dr hab. prof. UP Małgorzata Chrobak 

 

O CZASOPIŚMIE

 

Informacje szczegółowe

Numer ISSN: 2081-1853

e-ISSN: 2300-5831

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina: literaturoznawstwo (wiodąca), nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce

Język publikacji: język polski oraz języki kongresowe

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 70 punktów

Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Adres:

Redakcja czasopisma

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”

Instytut Filologii Polskiej

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Podchorążych 2, pok. 566

30-084 Kraków

 

Adres e-mail:

studiahistoricolitteraria@up.krakow.pl

Strona internetowa czasopisma:

https://studiahistoricolitteraria.up.krakow.pl/

Facebook

Studia Historicolitteraria – Strona główna | Facebook

 

 

Historia

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” jest jednym z najstarszych w Polsce czasopism o profilu literaturoznawczym. Istnieje nieprzerwanie od lat 60. XX wieku. Początkowo ukazywało się jako „Prace Historycznoliterackie”, będące podserią „Rocznika Naukowo-Dydaktycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie”, następnie zostało przekształcone w „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 2009 roku. Kolejne modyfikacje tytułu czasopisma po części miały związek ze zmianami nazwy uczelni, w dużej mierze jednak były skutkiem prowadzonej przez kolejne kolegia redakcyjne polityki, która niemal od pierwszych lat istnienia periodyku zakładała stopniowe zwiększanie jego autonomiczności, poczytności i rozpoznawalności na rynku czasopism naukowych o nachyleniu literaturoznawczym (krajowych i zagranicznych), przy jednoczesnym zachowaniu łączności z tradycją oraz ciągłości ukazywania się. W minionych latach pracami redakcji kierowali wybitni przedstawiciele świata nauki o trudnym do przecenienia wkładzie w rozwój polskiego literaturoznawstwa: Wincenty Danek, Jan Nowakowski, Stanisław Burkot, Jerzy Jarowiecki, Józef Z. Białek, Bolesław Faron, Halina Bursztyńska, Tadeusz Budrewicz.

 

Profil i wpływ czasopisma na rozwój dyscypliny

Czasopismo publikuje rozprawy badaczy z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Na jego łamach wynikami swoich badań dzielą się nie tylko znani, doświadczeni literaturoznawcy, ale i młodzi badacze, którym periodyk umożliwia wejście w przestrzeń akademickiego dyskursu. W gronie współpracowników periodyku, jako autorzy lub recenzenci tekstów nadsyłanych do redakcji, a także członkowie Rady Naukowej znajdują się wybitni przedstawiciele polskiego i światowego literaturoznawstwa, m.in. z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Czech, Bułgarii, Rosji, Francji, Włoch i Niemiec. W czasopiśmie przestrzega się najwyższych standardów etyki publikacyjnej, zgodnych z dobrymi obyczajami i wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

 

Głównym obszarem tematycznym „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” są szeroko rozumiane studia nad literaturą polską, dawną i współczesną, prowadzone w kontekście historyczno- i teoretycznoliterackim, komparatystycznym, filozoficznym, kulturowym, antropologicznym. Okazjonalnie, zwłaszcza w związku z ważnymi dla polskiej historii, nauki i literatury rocznicami, czasopismo przygotowuje też numery w całości lub w części monograficzne z udziałem najwybitniejszych znawców danego tematu w Polsce i za granicą.

 

Renoma czasopisma

Czasopismo publikuje teksty w języku polskim (jako podstawowym) i w językach obcych (angielskim, niemieckim, włoskim, rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, bułgarskim, czeskim, litewskim etc.). W latach 2009-2020 na jego łamach ukazało się 20 artykułów obcojęzycznych, poświęconych najnowszym tendencjom w literaturoznawstwie polskim i zagranicznym, m.in. badaniom nad dawną oraz współczesną literaturą rosyjską (vol. 14, 2014; vol. 15, 2015; vol. 16, 2016); kulturom i literaturom: litewskiej, ukraińskiej, białoruskiej, żydowskiej, bułgarskiej, romskiej, armeńskiej, włoskiej czy dawnej Galicji w ujęciu komparatystycznym, międzykulturowym, antropologicznym (vol. 12, 2012; vol. 16, 2016); polsko-włoskiemu podróżopisarstwu, krytyce i teorii przekładoznawstwa, recepcji dramatu włoskiego w Polsce (vol. 17, 2017); polskiej pieśni patriotycznej i niepodległościowej (vol. 18, 2018); twórczości Lucjana Rydla – dramaturga, krytyka literackiego i tłumacza, wielkiego społecznika i popularyzatora kultury ludowej (vol. 19, 2019), literaturze staropolskiej i jej recepcji w XIX i XX wieku (vol. 20, 2020).

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach danych i repozytoriach naukowych (polskich i zagranicznych), takich jak m.in. CEJSH, CEEOL, BazHum, Pol-Index, Google Scholar, PBN, ResearchGate, Mendeley, Academia.edu, Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa, Małopolska Biblioteka Cyfrowa, Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Federacji Bibliotek Cyfrowych.

Archiwa