Przejdź do menu Przejdź do treści

Redakcja „Studia Poetica”

 

Redaktor naczelna

Magdalena Roszczynialska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Zastępca Redaktor naczelnej
Katarzyna Wądolny-Tatar, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Sekretarz redakcji
Jakub Knap, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Członek redakcji
Maciej Eder, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska; Instytut Języka Polskiego PAN

 

Informacje szczegółowe:

ISSN: 2353-4583

e-ISSN: 2449-7401

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina: literaturoznawstwo

Język publikacji: język polski oraz języki kongresowe

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów

Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Kontakt:

Adres redakcji

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica”

Instytut Filologii Polskiej

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Podchorążych 2, pok. 551

30-084 Kraków

 

Adres e-mail:

studiapoetica@up.krakow.pl

 

Strona internetowa czasopisma:

https://studiapoetica.up.krakow.pl/

 

Facebook:

Studia Poetica – Strona główna | Facebook

 

PROFIL CZASOPISMA:

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” jest pismem młodym – periodyk ukazuje się od 2013 roku, jest związany z Katedrą Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UP. Jego celem jest prezentacja i promocja badań naukowych skupionych na poetyce i teorii literatury. Studia tradycyjne, badanie poetyk i estetyk dzieł, nurtów oraz epok, a także dyskursów teoretycznoliterackich, sąsiadują w nim z refleksją nad fenomenami współczesnej literatury i kultury oraz badaniami o profilu kulturowym (kulturowa teoria literatury, lingwistyka kulturowa), społecznym (antropologia, medioznawstwo, socjologia) oraz interdyscyplinarnym (biohumanistyka, humanistyka cyfrowa). Pośród periodyków literaturoznawczych wyróżnia je teoretycznoliteracki profil, stanowiący markę czasopisma. Czasopismo nawiązuje współpracę z polskimi i zagranicznymi czasopismami o zbliżonej  naukowej orientacji.

 

W czasopiśmie drukowane są artykuły odnoszące zjawiska i artefakty literackie i paraliterackie do szerokich kontekstów kulturowych, społecznych, ekonomicznych, historycznych, psychologicznych i artystycznych.

 

Szczególnie zachęcamy do publikacji tekstów na temat:

– dawnych i współczesnych poetyk i estetyk dzieł, nurtów oraz epok;

– najnowszych kierunków badań literaturoznawczych, dyskursów teoretycznoliterackich;

– polskiej teorii literatury i jej obecności w międzynarodowym dyskursie literaturoznawczym;

– zjawisk współczesnej genologii;

– fenomenów intertekstualności, intersemiotyczności oraz intermedialności literatury;

– nurtów nowej humanistyki.

 

Przyjmujemy artykuły w języku polskim oraz w  językach kongresowych.

Czasopismo Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” przestrzega standardów etyki publikacyjnej, zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach danych i repozytoriach naukowych (polskich i zagranicznych), takich jak m.in. CEJSH, CEEOL, Google Scholar, Academia.edu, Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Archiwa