Przejdź do menu Przejdź do treści

Współpraca międzynarodowa

 

 • organizacja i koordynacja kursów języka polskiego dla obcokrajowców (w ramach programu Erasmus+, programów wymiany międzyuczelnianej i naukowej, m.in. ze Wschodem)
 • organizacja kursów językowych i integracyjnych dla kandydatów na studia w Polsce w tym: kursów języka polskiego ogólnego, kursów języka polskiego dla celów akademickich, innych kursów języka polskiego specjalistycznego, a także zajęć integracyjnych, warsztatów na temat kultury i interkultury
 • organizacja egzaminów wstępnych z języka polskiego jako obcego dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym, testowanie i ewaluacja kompetencji językowych.

 

 

 • kształcenie przyszłych nauczycieli i lektorów języka polskiego jako obcego i drugiego do pracy w szkole i na kursach językowych dla obcokrajowców;
 • przygotowanie praktyk nauczycielskich z dziećmi z doświadczeniem migracji i studentami programów międzynarodowych.

 

 

 • jest członkiem Europejskiej Sieci Migracyjnej (ESM). CBEIM współpracuje z instytucjami badawczymi, jak Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji (OWIM) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce i IOM (International Organization for Migration) a także organizacjami pozarządowymi  (między innymi ze Stowarzyszeniem )„Dla Ziemi” i Fundacją Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja
 • prowadzenie badań dotyczących edukacji i integracji migrantów,
 • upowszechnianie wiedzy o migracjach a przede wszystkim edukacji i integracji migrantów,
 • szkolenie zarządzających oświatą, pracujących w środowisku wielokulturowym,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli uczących uczniów z doświadczeniem migracji,
 • udzielanie wsparcia studentom-wolontariuszom, którzy pomagają uczniom z doświadczeniem migracji i ich rodzicom w poznawaniu języka i kultury polskiej,
 • wspieranie edukację polskich dzieci powracających z zagranicy oraz tych, które mieszkają poza Polską
 • organizowanie oraz współorganizowanie konferencji i szkoleń na temat nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, a także poświęconych tematyce migracyjnej (m.in. Migration and Education – International Interdisciplinary Conference, Kraków 21.01.2017; W polskiej szkole – szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i dyrektorów pracujących w szkole przyjmującej uczniów z doświadczeniem migracji Kraków, 20.10. 2017; Międzynarodowa konferencja Uczeń z doświadczeniem migracji w europejskich systemach oświaty, Kraków 16.10.2018; konferencja W polskiej szkole wielokulturowej – wsparcie konferencji kadry pedagogicznej, Kraków, 14.12.2018).

 

 

 • Projekt W polskiej szkole – zestaw materiałów do nauczania i nauki języka polskiego jako obcego dla dzieci z doświadczeniem migracji w polskiej szkole; projekt współfinansowany przez MEN; autorki i koordynatorki projektu dr hab. prof. UP Małgorzata Pamuła – Behrens, dr hab.prof. UP Marta Szymańska; partnerzy projektu – Fundacja Wspierania Języka i Kultiury Polskiej im. Mikołaja Reja,
 • Projekt info- multimedialna platforma do nauki języka polskiego jako obcego dla dorosłych; grant Erasmus +, Strategic Partnership in the Field of Adult Education – autorki i koordynatorki projektu dr hab.prof. UP Małgorzata Pamuła – Behrens, dr hab.prof. UP Marta Szymańska; partnerzy projektu: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (lider projektu), Studio Gaus GmbH, Niemcy, Ostravská Univerzita, Czechy, Lietuvos Edukologijos Universitetas, Litwa, Edukácia@Internet, Słowacja, Inter-kulturo d.o.o., Słowenia
 • Projekt Inna szkoła – Małopolski Model Wsparcia Nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji; grant FAMI, 2020-2021; autorki i koordynatorki projektu dr hab.prof. UP Małgorzata Pamuła – Behrens, dr hab.prof. UP Marta Szymańska
 • Projekt Polonistyka Otwarta – szkolenia online dla cudzoziemskich studentów polonistyk i slawistyk z całego świata; grant Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; koordynatorki autorki – dr hab.prof. UP Małgorzata Pamuła – Behrens, dr Agnieszka Jasińska; partnerzy projektu: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (lider projektu); L’INALCO Paris, Francja, Ostravská Univerzita, Czechy, Lietuvos Edukologijos Universitetas, Litwa
 • Wakacyjne warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego jako obcego i drugiego dla nauczycieli z całego świata – koordynator prof. dr hab. Marek Buś, dr Agnieszka Jasińska, partnerzy projektu Uniwersytet Pedagogiczny (lider projektu), Małopolski Urząd Marszałkowski, Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach.

 

opracowanie: dr Agnieszka Jasińska, Kraków 2021

Archiwa