Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacje o kierunkach

W Instytucie Filologii Polskiej oferujemy cztery kierunki studiów: Filologię polską, Kulturoznawstwo i wiedzę o mediach, Media Content & Creative Writing, Biolingwistykę z komunikacją kliniczną. Każdy kierunek to kilkadziesiąt różnorodnych kursów, umożliwiających zdobycie kompetencji cenionych w branżach kreatywnych. Nasi absolwenci i absolwentki znajdują zatrudnienie w edukacji, usługach publicznych, wydawnictwach, agencjach reklamowych, instytucjach kultury, mediach, przemyśle i biznesie. Studia w IFP umożliwiają nabycie umiejętności analitycznych i krytycznych, budują wszechstronność intelektualną i wrażliwość wielokulturową, szczególnie cenioną w XXI wieku. Wierzymy, że edukacja i kultura są siłami napędowymi wydarzeń społecznych i politycznych.

Kadra IFP to uznani na arenie międzynarodowej literaturoznawcy, językoznawcy, krytycy sztuki, dydaktycy, kulturoznawcy, medioznawcy i psychologowie. Aktywne badania naszych pracowników stanowią podstawę kształcenia, co przekłada się na innowacyjne programy studiów, uwzględniające m.in. zajęcia wykładowe, konwersatoria, warsztaty i lektoraty języków obcych. W ramach praktyk studenckich i wizyt studyjnych współpracujemy ze szkołami, gabinetami logopedycznymi, instytucjami kultury i lokalnymi mediami, dzięki czemu nasi absolwenci i absolwentki mają stały kontakt z rynkiem pracy. Motywujemy do działalności w organizacjach studenckich, do wyjazdów zagranicznych i korzystania z usług doradztwa zawodowego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z trylogią filmów promujących IFP, przygotowanych przez sekcję filmoznawczą Koła Naukowego Polonistów.
1/3 „Poszukiwacze dobrego wykształcenia. Ireneusz Jonas i Świątynia Wyższej Edukacji ” https://www.youtube.com/watch?v=vdpwzYs4zjA
2/3 „Instytut Filologii Polskiej UP – instytutem na 5!” https://www.youtube.com/watch?v=n_CY8fMGNvM

 

Kierunki studiów I stopnia – rok akademicki 2024/2025

Filologia polska, studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia licencjackie to pierwszy krok do uzyskania wyższego wykształcenia. Na kierunku filologia polska, studia stacjonarne I stopnia, w roku akademickim 2022/2023 będą prowadzone dwie specjalności. Każda realizuje odpowiednio sprofilowany program kształcenia:

1) Specjalność nauczycielska (polonistyczna) – absolwent/ka jest przygotowany/a – dzięki realizacji zajęć bloku kształcenia psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego – do pogłębiania wiedzy i poszerzania kompetencji pedagogiczno-dydaktycznych na studiach drugiego stopnia, których ukończenie pozwoli uzyskać pełne uprawnienia nauczycielskie.

2) Specjalność edytorstwo i komunikacja medialna – absolwent/ka jest przygotowany/a do wykonywania zawodów związanych z branżą medialną, komunikacją publiczną i działalnością wydawniczą; posiada umiejętności niezbędne do tworzenia różnorodnych tekstów i ich krytycznej analizy; studia przygotowują do pracy w agencjach content marketingowych (jako content manager i/lub copywriter), w wydawnictwach książkowych, portalach internetowych, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych i marketingowych (np. na stanowisku redaktora wydawniczego oraz korektora – proofreadera); a także w innych zawodach wymagających kreatywności oraz umiejętności tworzenia treści; absolwenci specjalności potrafią projektować różnego typu publikacje w profesjonalnych programach komputerowych, posiadają wiedzę na temat rynku wydawniczego i działalności poligraficznej, dzięki czemu mogą się zajmować koordynacją procesu wydawniczego; praktyki zawodowe odbywają w redakcjach czasopism, portali internetowych, radiu lub telewizji; absolwenci/ki są również przygotowywani do pogłębiania wiedzy na studiach drugiego stopnia.

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach, studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia licencjackie na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach umożliwiają zdobycie ogólnego wykształcenia humanistycznego i podstawowej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach. Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o literaturze, kulturze, mediach, sztuce, filmie, reklamie, instytucjach kultury itd. Ukończenie studiów pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu licencjata daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kierunki studiów II stopnia – rok akademicki 2024/2025

Filologia polska, studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia przewidziane dla:

  1. Specjalność zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfrowe – absolwentów/ek studiów pierwszego stopnia na kierunkach z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych.
  2. Specjalność menedżer i animator kultury – absolwentów/ek studiów pierwszego stopnia na kierunkach z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych.
  3. Specjalności: nauczycielska z glottodydaktyką, nauczycielska z glottodydaktyką i zarządzaniem wizerunkiem, nauczycielska z glottodydaktyką i publikowaniem – absolwentów/ek studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska (specjalność nauczycielska).

1) Specjalność nauczycielska z glottodydaktyką (studia dla absolwentów/ek studiów pierwszego stopnia kierunku filologia polska – specjalność: nauczycielska); absolwent/ka jest w pełni przygotowany/a do pracy w szkolnictwie jako nauczyciel języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz do uczenia języka polskiego jako obcego i drugiego w szkole (moduł glottodydaktyczny spełnia wymagania Standardu Kształcenia Nauczycieli w zakresie liczby godzin oraz punktów ECTS – pkt E: „Przygotowanie dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć” dla „przedmiotu nauczanego lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej”), a także do pracy jako lektor języka polskiego jako drugiego i obcego. Absolwent/ka jest teoretycznie i praktycznie przygotowany/a do projektowania i przeprowadzania działań edukacyjnych w ramach uczenia języka polskiego jako ojczystego oraz jako obcego i drugiego. Potrafi samodzielnie zdobywać, pogłębiać i aktualizować wiedzę przedmiotową oraz integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy. Zna i funkcjonalnie wykorzystuje profesjonalną terminologię. Potrafi skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze, wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod, technik i form pracy oraz środków dydaktycznych; potrafi badać i oceniać osiągnięcia uczniów oraz własną praktykę, potrafi przygotować uczniów do egzaminów zewnętrznych oraz do dalszego kształcenia. Dzięki zdobytym kompetencjom z zakresu psychologii i pedagogiki może pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierać wszechstronny rozwój uczniów/uczennic, indywidualizować i personalizować proces kształcenia, zaspokajać potrzeby edukacyjne, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym;

2) Specjalność nauczycielska z glottodydaktyką i zarządzaniem wizerunkiem (studia dla absolwentów/ek studiów pierwszego stopnia kierunku filologia polska – specjalność: nauczycielska); oprócz pełnych uprawnień nauczycielskich i lektorskich absolwent posiada ponadto kwalifikacje niezbędne do pracy w agencjach content marketingowych, reklamowych i PR-owych, a także w instytucjach zatrudniających specjalistów ds. zarządzania wizerunkiem w mediach; ma wiedzę na temat planowania i realizacji strategii komunikowania się firm i instytucji z mediami, co umożliwia mu pracę na stanowisku specjalisty ds. reklamy oraz public relations. Ma umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku specjalisty ds. marketingu internetowego;

3) Specjalność nauczycielska z glottodydaktyką i publikowaniem cyfrowym (studia dla absolwentów/ek studiów pierwszego stopnia kierunku filologia polska – specjalność: nauczycielska); absolwent tej specjalności po ukończeniu studiów, oprócz pełnych uprawnień nauczycielskich i lektorskich, posiada ponadto kwalifikacje niezbędne do pracy w wydawnictwach książkowych, portalach internetowych, redakcjach czasopism; orientuje się w kierunkach rozwoju edytorstwa cyfrowego, zna zastosowanie najnowszych technologii w edytorstwie, a także ma podstawową wiedzę na temat projektowania stron internetowych oraz aplikacji, co daje mu szansę wyspecjalizowania się w zawodzie webmastera;

4) Specjalność zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfrowe (studia dla absolwentów/ek studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska oraz innych kierunków z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych); po ukończeniu studiów absolwent/ka posiada kwalifikacje niezbędne do pracy w wydawnictwach książkowych, portalach internetowych, redakcjach czasopism, agencjach content marketingowych, reklamowych i PR-owych, a także w instytucjach zatrudniających specjalistów ds. zarządzania wizerunkiem w mediach; na studiach uczymy planowania i realizacji strategii komunikowania się firm i instytucji z mediami, co umożliwia podjęcie pracy na stanowisku specjalisty ds. reklamy oraz public relations; absolwenci/ki posiadają również umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku specjalisty ds. marketingu internetowego; są przygotowani do koordynowania projektów wydawniczych, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i cyfrowych; orientują się w kierunkach rozwoju edytorstwa cyfrowego; znają zastosowanie najnowszych technologii w edytorstwie, a także posiadają podstawową wiedzę na temat projektowania stron internetowych oraz aplikacji, co daje im szansę wyspecjalizowania się w zawodzie webmastera;

5) Specjalność menedżer i animator kultury (dla absolwentów/ek studiów pierwszego stopnia z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych; konkurs dyplomów) – absolwent/ka jest przygotowany/a do inicjowania, organizowania i upowszechniania kultury oraz sztuki w publicznych placówkach kulturalno-oświatowych oraz w środowisku lokalnym; potrafi kształtować upodobania i zainteresowania kulturalne i artystyczne różnych grup społecznych; wspomagać artystyczną twórczość amatorską; kierować pracą domu kultury w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; upowszechniać i promować kulturę; organizować różnorodne formy edukacji kulturalnej i społecznej; absolwent/ka jest przygotowany do planowania zadań i zarządzania grupą podległych pracowników; nadzorowania i utrzymywania kontaktu z przedstawicielami organizacji kulturalnych, towarzystwami, kolekcjonerami itp.); absolwent/ka specjalności może również wykonywać zawód menedżera projektu kulturalnego.

Minimalna liczba osób wymagana do uruchomienia specjalności: 30. W przypadku niewypełnienia limitu na danej specjalności osoba studiująca otrzymuje możliwość wyboru innej specjalności prowadzonej w ramach kierunku. Deklaracja o wyborze specjalności wypełniania jest w momencie składania dokumentów.

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach, studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia przewidziane dla absolwentów/ek studiów licencjackich z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych o efektach kształcenia zbliżonych do uzyskanych na studiach I stopnia Kulturoznawstwa i wiedzy o mediach.

1) Specjalność menedżer i animator kultury – absolwent/ka jest przygotowany/a do inicjowania, organizowania i upowszechniania kultury oraz sztuki w publicznych placówkach kulturalno-oświatowych oraz w środowisku lokalnym; kształtuje upodobania i zainteresowania kulturalne i artystyczne różnych grup społecznych; wspomaga artystyczną twórczość amatorską; może kierować pracą domu kultury w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, upowszechniać i promować kulturę, organizować różnorodne formy edukacji kulturalnej i społecznej; jest przygotowany do planowania zadań i zarządzania grupą podległych pracowników; nadzorowania i utrzymywania kontaktu z przedstawicielami organizacji kulturalnych, towarzystwami, kolekcjonerami itp.; absolwent/ka specjalności może również wykonywać profesję menedżera projektu kulturalnego;

2) Specjalność coach medialny – jest przygotowany do wykonywania profesji specjalisty ds. marketingu internetowego, który opracowuje strategię promocji organizacji, nadzoruje jej wdrożenie i monitoruje skuteczność, kreuje wizerunek marki na rynku za pośrednictwem mediów elektronicznych, organizuje i przeprowadza badania rynku, planuje budżet marketingu internetowego, zarządza współpracą z dostawcami usług oraz podległym zespołem;

3) Specjalność cyberkulturoznawstwo i przemysły kreatywne – absolwent/ka jest przygotowany do wykonywania zawodu menedżera zawartości serwisów internetowych związanych z branżą kreatywną (pozyskuje, weryfikuje, przetwarza i optymalizuje informacje oraz publikuje je w serwisach internetowych), info/media researchera (pozyskuje, weryfikuje, przetwarza i optymalizuje informacje) i/lub kuratora i administratora sztuki cyfrowej;

4) Specjalność zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfrowe (studia dla absolwentów/ek studiów pierwszego stopnia z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych); po ukończeniu studiów absolwent/ka posiada kwalifikacje niezbędne do pracy w wydawnictwach książkowych, portalach internetowych, redakcjach czasopism, agencjach content marketingowych, reklamowych i PR-owych, a także w instytucjach zatrudniających specjalistów ds. zarządzania wizerunkiem w mediach; na studiach uczymy planowania i realizacji strategii komunikowania się firm i instytucji z mediami, co umożliwia podjęcie pracy na stanowisku specjalisty ds. reklamy oraz public relations; absolwenci/ki posiadają również umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku specjalisty ds. marketingu internetowego; są przygotowani do koordynowania projektów wydawniczych, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i cyfrowych; orientują się w kierunkach rozwoju edytorstwa cyfrowego; znają zastosowanie najnowszych technologii w edytorstwie, a także posiadają podstawową wiedzę na temat projektowania stron internetowych oraz aplikacji, co daje im szansę wyspecjalizowania się w zawodzie webmastera.

Minimalna liczba osób wymagana do uruchomienia specjalności: 30. W przypadku niewypełnienia limitu na danej specjalności osoba studiująca otrzymuje możliwość wyboru innej specjalności prowadzonej w ramach kierunku. Deklaracja o wyborze specjalności wypełniania jest w momencie składania dokumentów.

Media Content & Creative Writing, stacjonarne i niestacjonarne

Studia przewidziane są dla absolwentów/ek studiów licencjackich z obszaru nauk humanistycznych, społecznych lub sztuki.

Warunkiem przyjęcia jest dyplom studiów licencjackich z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych. Absolwent jest przygotowany do wykonywania profesji content writera, odpowiedzialnego za tworzenie treści merytorycznych oraz językowego opracowania tekstów na potrzeby firm, instytucji kultury i mediów. Posiada kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu specjalisty ds. mediów interaktywnych, specjalisty ds. public relations, specjalisty ds. komunikacji społecznej, a także innych zawodów wymagających umiejętności kreatywnego tworzenia tekstów (pisarz, poeta, krytyk artystyczny, recenzent, twórca treści internetowych).

Absolwent/ka jest przygotowany/a do tworzenia własnych tekstów o charakterze literackim oraz recenzowania tekstów i form audiowizualnych innych twórców, a także do tworzenia rozmaitych tekstów użytkowych; potrafi analizować treści medialne oraz projektować i współtworzyć kampanie marketingowe w mediach interaktywnych. Rozumie, jak działa współczesny rynek wydawniczy i medialny oraz potrafi wykorzystać tę wiedzę w celu kreowania spójnego i korzystnego wizerunku firmy, instytucji, organizacji, marki, osoby publicznej itp. Potrafi pracować zespołowo oraz przyjmować role wiodące. Ma dobrą orientację we współczesnym świecie, ale także świadomość znaczenia tradycji w rozpoznawaniu aktualnych problemów; zna specjalistyczną terminologię literaturoznawczą, językoznawczą, kulturoznawczą i medialną.

Biolingwistyka z komunikacją kliniczną, stacjonarne

Studia przeznaczone dla absolwentów/ek studiów licencjackich lub magisterskich z dziedziny nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych, nauk o rodzinie, nauk teologicznych. Komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę ocenę z dyplomu oraz – w przypadku uzyskania takich samych wyników – średnią arytmetyczną ocen ze studiów.

Studia przygotowują do wykonywania działań zawodowych z obszaru lingwistyki klinicznej. Dostarczają pogłębionej wiedzy z zakresu biolingwistyki i komunikacji klinicznej przydatnej do deskrypcji, analizy i interpretacji wszystkich problemów komunikacyjnych pacjenta chorego, dotkniętego zaburzeniami rozwojowymi i trudnościami zdrowotnymi oraz niwelowania ich skutków poprzez oddziaływanie różnorodnymi strategiami retorycznymi, argumentacyjnymi, perswazyjnymi, mediacyjnymi tudzież werbalnymi i pozawerbalnymi technikami terapeutycznymi.

Absolwent/ka kierunku – posiadając wiedzę i sprawności transdyscyplinarne z zakresu biolingwistyki i komunikacji klinicznej – może podejmować zatrudnienie w szpitalach, przychodniach opieki zdrowotnej, sanatoriach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, centrach terapeutycznych czy też jednostkach naukowo-badawczych. Ponadto może być zatrudniony/a jako ekspert/ka ds. problemów językowych i komunikacyjnych w publicznych/prywatnych instytucjach edukacyjnych, służbach społecznych, wydawnictwach, instytucjach szkoleniowych i firmach z branży technologii medycznych. Jest przygotowany/a do współpracy z lekarzami, logopedami, neurologopedami, surdologopedami, gerontologopedami, logopediami paliatywnymi, terapeutami, pielęgniarkami, ratownikami medycznymi, nauczycielami oraz naukowcami badającymi zależności mózg-mowa, umysł-mowa, słuch-mowa.

Szczegółowe warunki rekrutacji na stronie uczelni: https://www.up.krakow.pl/kandydat

Archiwa